FORMIRANJE I KARAKTERISTIKE ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HRCEGOVINE (II DIO)

web_admin 19. Aprila 2017.

Piše: general Fadil Hasanagić

Ova odluka je bila dovoljan zakonski regulativ, moralni čin i obaveza, po kojem su svi građani R BiH mogli, trebali i morali naći svoje mjesto u odbrani zemlje. Na istoj sjednici Predsjedništva R BiH donijeta je i Uredba o ukidanju nekadašnjeg Štaba Teritorijalne odbrane i obrazovanju Štaba Teritorijalne odbrane Republike BiH. Ova uredba ima veliki značaj jer predstavlja osnov za stvaranje Oružanih snaga R BiH, a Štab TO R BiH postaje prva zvanična institucija R BiH. Donošenjem ove Uredbe R BiH je ozakonila svoje Oružane snage i ispunila bitne odrednice međunarodnog ratnog prava.

 

Devetog aprila 1 992. godine Predsjedništvo R BiH donijelo je „Odluku o objedinjavanju svih oružanih snaga na teritoriji RBiH”.

Ovom odlukom su svi oružani sastavi i pojedinci, osim snaga bivše JNA i MUP-a, koji djeluju na teritoriji R BiH pod raznim oznakama i simbolima, obavezni da se prijave općinskim, okružnim i gradskom štabu TO, radi dobij anj a jedinstvenih obilježja i stavljanja pod jedinstvenu komandu, najkasnije do 15. aprila 1992. godine. Predsjedništvo je također odlučilo da se svi oružani sastavi, grupe i pojedinci koji se do navedenog roka ne prijave navedenim štabovima TO smatraju paravojnim formacijama. Ujedno, ovom odlukom je dat legitimitet svim patriotski orijentiranim sastavima i pojedincima, koji su se stavili pod jedinstvenu komandu legalnih štabova TO.

BiH je zasigurno jedina država u regionu u ovim uslovima, koja se zvanično odrekla raznih paravojnih grupa i jedinica donoseći ovakvu odluku.

Predsjedništvo R BiH je 14. maja 1992. godine donijelo „Uredbu sa zakonskom snagom o odbrani”, kojom je pored regulisanja nadležnosti u oblasti odbrane, Štab TO R BiH preimenovan u Glavni štab R BiH, a TO R BiH u Oružane snage R BiH sa svojom manevarskom i prostornom komponentom.

Cijeneći ukupnu vojnopolitičku situaciju u zemlji i svijetu Predsjedništvo R BiH je 20. juna 1992. godine donijelo „Odluku o proglašenju ratnog stanja na teritoriji R BiH” i „Naredbu o proglašenju opće javne mobilizacije na teritoriji R BiH”. Navedenom odlukom o proglašenju ratnog stanja i Naredbom o proglašenju opće javne mobilizacije na teritoriji R BiH, cijelom svijetu je dato na znanje daje na R BiH izvršena agresija i da je R BiH kao suverena i međunarodno priznata država odlučila da vodi odbrambeno-oslobodilački rat. Nadalje, ovi dokumenti su omogućili bolju koordinaciju svih subjekata odbrane u borbi protiv agresora, stoje dalo puni zamah mobilizaciji i razvoju Oružanih snaga R BiH. U svom daljem radu od 20. juna 1992. godine Predsjedništvo R BiH djelovalo je kao Vrhovna komanda Oružanih snaga R BiH, a Glavni štab R BiH kao Štab Vrhovne komande R BiH.

Ovim aktima Predsjedništvo R BiH je odlučilo da zvanične Oružane snage R BiH čini TO R BiH i određuje da se do 15. aprila 1992. godine u nju uključe sve druge snage oružanog otpora agresiji, te da se stave pod jedinstvenu komandu štabova TO R BiH. Ovim su stvoreni uslovi za ubrzaniji razvoj Oružanih snaga R BiH, za snažnije i jedinstvenije pružanje otpora agresiji, a definisani su i osnovni elementi nove strategije obrane R BiH i stvaranje njene Armije.

Već 30. aprila 1992. godine Oružane snage R BiH činilo je: 286 vodova, 369 četa, 86 odreda i 53 štaba, sa ukupno 76.272 pripadnika TO, u čiji su sastav ušli svi oružani sastavi, grupe i pojedinci do 15. aprila 1992. godine.U maju, junu i augustu su formirane brigade, a ujesen 1992. godine Prvi, Drugi, Treći, Četvrti i Peti korpus. Rast Oružanih snaga R BiH je nastavljen i kasnije, uz formiranje šestog i sedmog korpusa operativnih grupa i divizija.

Brojno stanje Oružanih snaga R BiH, odnosno Armije R BiH, bilo je sljedeće: 1992. godine – 205.097 pripadnika AR BiH; 1993. godine – 228.000 pripadnika, AR BiH; 1994. godine – 229.118 pripadnika AR BiH; 1995.-211.036pripadnika ARBiH.

Armija R BiH je tokom cijelog perioda agresije zadržala multietnički karakter i pored pritiska nacionalističkih projekata u BiH, što se vidi iz sljedećih tabela:

Ovakav rast i razvoj AR BiH pretpostavljao je i veliki broj starješina različitih profila potrebnih Armiji, koja se stvarala i vodila obranu zemlje od višestruko nadmoćnijih agresora.

 

Na raspolaganje TO, odnosno Oružanim snagama R BiH, kasnije Armiji R BiH iz bivše JNA stavilo se ukupno 1062 oficira i podoficira različitih specijalnosti, od čega samo 287 oficira i 99 podoficira rodova: pješadija, artiljerija, oklopno-mehanizovane, inžinjerije i artiljerijsko-raketne jedinice protivvazdušne obrane, što nije zadovoljavalo ni formacijske potrebe jednog korpusa.

 

Ovaj izuzetno veliki nedostatak nadoknađivanje „rađanjem” komandanata iz naroda, te njihovom kraćom edukacijom prilagođenom konkretnoj dužnosti kojuje starješina obavljao, ili je trebao obavljati.

 

U toku agresije na R BiH poginulo je 149 komandanata i to: tri komandanta divizija, 23 komandanta brigada i 123 komandanata bataljona i njima ravnih jedinica.

 

U teškim, ali časnim i uspješnim putevima razvoja i borbe AR BiH je ostvarila sljedeće rezultate:

– zaustavila je agresora u njegovom osvajačkom pohodu i obezbijedila opstanak države BiH,

– odbranila je stanovništvo BiH, posebno bošnjački narod, od uništenja još širih razmjera i potpunog protjerivanja sa prostora BiH,

– odbranila je strategijski, privredno i infrastrukturno najznačajniji dio BiH,

  • u oslobodilačkom pohodu AR BiH je ubrzala okončanje rata i potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer su snage VRS pretrpjele značajne teritorijalne i ljudske gubitke, njihova superiornost u MTS je nestala i došlo je do balansa u borbenoj tehnici, a u ljudskim resursima je bila na strani Armije R BiH,
  • da je u vođenju odbrambeno-oslobodilačkog rata AR BiH poštovala međunarodne norme ratnog prava, a u slučajevima gdje su te norme prekršene preduzimala je mjere prema odgovornima, sprečavajući dalju eskalaciju tih slučajeva,

–              daje izrasla u organizovanu i u međunarodnim okvirima uvažavanu vojsku.

FORMIRANJE I KARAKTERISTIKE ARMIJE REPUBLIKE BOSNE I HRCEGOVINE (I DIO)