VAKIFI

VAKUFNAMA

*  Abazović (Ibrahim) Kasim, V.Rijeka 324, Bužim
* Abazović Ajša, V.Rijeka, Bužim
* Abazović rahm.Abdaga i Mevla, Donja Koprivna, Cazin
* Abazović r. Sejfulah i Fatima, Cazin
* Abdagić (Muhameda) Husnija Slatina, Cazin
* Abdić Maše i r.Adile, Vel. Kladuša
* Abdić(Huseina) Agan, V. Kladuša
* Ahmetašević Ibrahim,
* Alagić Hatidže i Bećir s djecom, Klisa, Cazin
* Ajdinović (Ibrahima) Hasan, Cazin
* Ajdinović Jusuf pred dušu rah.brata Ejuba, Donja Lučka
* Ajdinović rođ.Horozović r.Zuhra, Cazin
* Alagić r.Ahmo i Erzumana, Bos.Petrovac
* Alešević (Muje) Salih, Bužim

* Alešević Hazima
* Alibabić hadži Selima pred dušu roditelja:r. Ibre i Zulejhe Redžić, Bihać
* Alibegić Adile, Todorovska Čelinja, V.Kladuša
* Alibegić Fatima, Todorovska Čelinja, V.Kladuša
* Alibegić Suada, Todorovska Čelinja, V.Kladuša
* Aličajić Samir za majku Havu, Tržac
* Aličajić Samir za oca r.Mustafu, Tržac
* Alijagić ( Jasima ) Sulejman, Bos. Krupa
* Alijagić (Mehmed) Jasim, Bos.Krupa
* Ameti Alinuri i Hanife, V.Kladuša
* Arapović Saćima, Bihać
* Arnautović Mehmed, Stijena
* Avdić Fatima, Skucani Vakuf, S. Most
* Avdić Huse, Skucani Vakuf, Lušci Palanka
* Avdić Kadife i Bajro, Bihać
* Avdić Munib, Skucani Vakuf, S. Most

VAKUFNAMA

* Babić hadži Hasan i r.Asima, V.Kladuša
* Badić ef.Sead i hanuma Saćo, Cazin
* Badnjević Zejna, pred dušu sinova: r. Mustafe, r. Emira i supruga r.     Mehmeda, Bos. Krupa
* Bajramović Mustafa i Zekija, D. Koprivna
* Bajrektarević Bećir, Bužim
* Bajrektarević hadži Muhamed i Mevlida, Kopar
* Bajrektarević Vejsil i Ćatiba, Bužim
* Bajrić Ahmet, Zmajevac
* Bajrić Ajka, Bihać
* Bajrić Husein Bajrići, Cazin
* Bajrić Pašo, Stijena
* Bajrić rahmetli Arif , Bihać
* Bajrić Salih i Ćamka, Stijena, Cazin

*Bajrektarević Šefika
* Balić Nura, D.Koprivna
* Baltić Ahmet i Rešida Ljusina,B.Krupa
* Baltić Bajro, Lubarda, Bužim
* Baltić ef.Remzija, Bihać
* Baltić Hasiba, Lubarda, Bužim
* Baltić Vahid, Slatina, Cazin
* Baltić Vahida, Puškari, Cazin
* Bašagić Agan i Mevlida, Ćoralići

* Bašić hadži Muharem
* Bašagić Fikret i Fatima, Cazin
* Bašagić Hamdo, Cazin
* Bašić hadži Muharem i Hajrija, Bihać
* Bašić r. Hamed i r.Ćima, Bihać
* Bečić r. Ahmo, Pudin Han, Ključ
* Bečić Teufika, Pudin Han, Ključ
* Bećiragić (Vejiz) r.Alaga, Ćoralići, Cazin
* Bećirbegović Beisa, S.Most
* Bećirbegović Senija pred dušu majke r. Harambašić Mevle
* Bećirbegović Senija pred dušu supruga r. Ekrema, S. Most
* Bećirspahić Kadir i Fatka pred dušu  rahm. Mizić Mahmuta i Katke, Bihać
* Beganović (Alage) hadži Ismet, Pećigrad, Cazin
* Beganović (rođ. Šemić) rahm. Nazifa
* Beganović hadži Husein, Kopar
* Beganović hadži Ibr, Pećigrad, Cazin
* Beganović Hasnija i Ibro, Pećigrad, Cazin
* Beganović  rahm.Hasan

*Begić Ahmet, Bosanska Krupa
* Begić (Redže) Esad i Zehida, Polje, Cazin
* Begić Ajiša, Bos.Krupa

*Begić Fatma pred dušu r. Begić (rođ.Žunić) Mevlide, Brezova Kosa, Cazin
* Begić Gospe i Mujaga, Bihać
* Begić Ramo i Hasiba pred dušu oca Alage
i majke Fate, Brčanska 102, Bihać
* Behrenović Mustafa Sanski Most
* r. Behrenovic Šaban i Duda
* Behrić Enver Todorovo, V.Kladuša
* Behrić r.Sebila žena Envera Todorovo, V.Kladuša
* Bekrić Ajiša, Bihać
* Bekrić Teofik, Bihać
* Bešić Bekir i Razija, Bosanska Otoka
* Bešić Irfan i Ifeta, Ključ
* Bešić Iza i rahm.Sulejman, Krčana, B.Krupa
* Beširević Đulsa pred dušu supruga r.Seada, Ostrožac
* Beširević Đulsa, Ostrožac; Cazin
* Beširević Hasnija i muž r. Enver, Bihać

* Beširević Suad, Džanića mahala, Bihać
* Bihaćka pivovara dd Bihać
* Bilajbegović Esma Čaplje, S.Most
* Bilajbegović Izet Čaplje, S.Most
* Bilajbegović Sevla, Čaplje, S.Most
* Blažević (Ibrahim) Musema, Kozarac, Prijedor
* Blažević Jakup i Zuhra, Dera bb, Kozarac
* Borić Fatime i muž r. Mehmed Puškari,Cazin
* Botonjić Arif i Nafija S.Most
* Brkić hadži Refik sa porodicom,
* Brkić Zulka i r. Smail, Bihać
* Budimlić Asim i Senada, Stijena, Cazin
* Budimlić Hašim pred dušu rah.oca Mehmeda, Vel. Kladuša
* Budimlić Katka, muž r.Salih i unuk r.Salih, Podgredina, Cazin
* Budimlić Nijaz, Cazin
* Bukalo (Sabljakovic) Safija, Kudići, V.Kladuša
* Bulić Fatima, Bihać
* Buljubašić hadži Hata Vrhpolje, S. Most
* Buljubašić hadži Nail Vrhpolje, S. Most
* Burzić rahm. Šehiza, Cazin
* Bužimkić (Huseina) Hamdija, B.Krupa

VAKUFNAMA

* Cazinkić Ahmet, Bužim
* Cazinkić Esma, Bužim
* Cazinkić Fatima, Bihać
* Cinac (Mustafe) Fatima Muse C. Catica,Bužim
* Civić Emina i r. Sulejman, Gen. Izeta Nanića, Cazin

VAKUFNAMA

 * Čajić Ajša Biljani, Ključ
* Čataković Senad i Fata Polje, Cazin
* Čavkunović Munire, Bihać
* Čović r. Hanife, Šturlić, Cazin

VAKUFNAMA

* Ćatić Ajka za sebe i muža r. Safeta
* Ćehajić Ejub i Emina, V.Kladuša
* Ćehić Hamdija, Miše Jazbica bb, Prijedor
* Ćehić Paša, Sanski Most
* Ćehić Zijad Anđe Knezevića, Prijedor
* Ćerimović Ibro i Bajrame, V. Kladuša
* Ćoragić Hajrija, Crvarevac, V.Kladuša
* Ćoragić Haseda, Crvarevac, V.Kladuša
* Ćoragić Nijaz, Crvarevac, V.Kladuša
* Ćoragić r.Omer, Crvarevac, V.Kladuša
* Ćoragić Sead, Crvarevac, V.Kladuša
* Ćoralić (Ibrahima) Jusuf Šturlić
* Ćoralić ef. Hazim, Ćoralići

* Ćoralić Sulejman, Cazin
* Ćosić Fatima-Fatma, V.Rijeka
* Ćosić Mehmed i Alije, Bužim
* Ćufurović Emina, V.Kladuša
* Ćufurović Sulejman, USA
* Ćuprija Osman, Sarajevo

*  Ćoralić  (Ramo) hadži Adila, Ćoralići, Cazin

* Ćehić (Mujage) Fatima i Ćehić (Zaima) Ibrahim, Cazin

VAKUFNAMA

 * Dedić Dedo, Bihać
* Dedić hadži Đulaga i hadži Fatima, Bihać
* Delanović r.Hajder i Šaha, D.Vidovska
* Delanović r.Jasmin i r.Jasminka, D.Vidovska

* Delanović  hadži Senija i sin Mirza
* Demirović rahm.Zlatan, Bos.Krupa
* Dervić (Salih) Fatima, Bužim
* Dervišević Hasibe, Debeljak, Šturlić
* Dizadrić Fatima, Bihać
* Dizdarević Abid i rahm.Fatime
* Dizdarević Adil, V. Kladuša
* Dizdarević Bajro i Hanče, Bužim
* Dizdarević Esad i Kadifa, Bužim
* Dizdarević Esma, prof., Bužim
* Dizdarević Fatime, Izačić, Bihać
* Dizdarević Hatidža pred dušu Huseina i Rame Dizdarevića, Šturlić
* Dizdarević Husnija i Fatima
* Dizdarević Ibrahim Dizdarevići, Brigovi
* Dizdarević Ibrahim za oca Mehu, Izačić, Bihać
* Dizdarević Izet i Bekira, V.Kladuša
* Dizdarević Munire pred dušu oca rahm. Huseina
i oca rah. Aličajić Alage, Velika Kladuša
* Dizdarević Rasim i Rešida, Bužim
* Dizdarević Zuhdija, Cazin
* Dizdarić Nijaz, Bihać
* Dolić Emine pred dušu oca r.Osmana, D.Vidovska
* Dolić Emine, D.Vidovska
* Dolić Senad-Dola, Cazin
* Draganović Tatle, Stijena
* Droce Meho Bos. Novi.
* Dubica Mehmed i Tife, Ključ
* Dučić r.Ata, Zenica
* Dulić Mesuda i rahm Redžo, Bihać
* Dunić Idriz i Hajrija, S.Most
* Duraković Ćatiba, V. Rijeka, Bužim
* Duraković Fatima, Jezerski
* Duraković Hasan i r.Džehva, V.Kladuša
* Duraković Hasnija, Dijelovi-Jezerski, B. Krupa
* Duraković Minka pred dušu Duraković rah. Esada, Tržac
* Duraković Sulejman, Jezerski
* Duraković Zlatko Osredak, Cazin
* Duraković Zuhra i Duraković (Hasana) Ismet, V.Kladuša

* Duraković Sulejman

* Duraković (Hadžipašić) Fatima

* Durmić Fate pred dušu muža r. Omera, Velika Kladuša
* Duratović Mujo s djecom pred dušu r. Duratović Fatme, Brezova              Kosa

* Duranović Fatima

* Duranović Osman

* Duranović Razija

* Duranović Zuhra

* Duranović Mirsad, V. Rijeka, Bužim
* Durić hadži Rašid, Cazin

VAKUFNAMA

 * Džaferović (Hasana) Mirsad, Zehra, Dino, Omar i Hasan, Bihać
* Džaferović Mirsad, Cazin
* Džaferović Omer, V.Kladuša
* Džajić h. Ajka i rahm. Smail
* Džehverović Hasib, Šturlićka Platnica
* Džehverović Muhamed, Mufida i Suad pred dušu r.oca Mehmeda, Cazin
* Džemat Bužim-Kamenica, Bužim
* Džemat Donja Koprivna, D.Koprivna, Cazin
* Džemat Kamičani, Kozarac, Prijedor
* Džemat Majetići, Majetići
* Džemat Miostrah, Miostrah
* Džemat Ostrožac, Ostrožac
* Džemat Rijeka, Rijeka
* Džemat Stari grad Bužim
* Džemat Stijena, Stijena

VAKUFNAMA

 * Đulić hadži Hašim, Zaradostovo,Bužim
* Đulić hadži Sabile, Zaradostovo,Bužim
* Đurđević Almedin Konjodor, Bužim 

* Đuzelić (Husein) Ibrahim
* Đuzelić (Mumina) Mujo sa porodicom, Ostrožac
* Đuzelić Hasnija, Ostrožac

 

VAKUFNAMA

 * Elezović Mehmed i r.Zehide, Vrnograč
* Elezović Salih i Hatidže, Vrnograč
* Elezović Salih i majka r.Fate, Vrnograč
* Eminić Emina, Bužim

VAKUFNAMA

 * Fazlić Kasim i Asija, pred dušu roditelja r. Fehima i r. Zibe, te pred dušu     rahmetli Beširević Osme i Safije, Bos. Novi

* Fazlović Hamid i Sanija

VAKUFNAMA

 * Galijašević Muhamed, Vel. Kladuša
* Golubović Bejza i r.Alija, V.Kladuša
* Golubović Kasim, V.Kladuša
* Grošić ef.Husein Brigovi, Bužim

* Grošić Ahmet i Fatima

VAKUFNAMA

 * Hadžalić (Hase) Hasan, Cazin
* hadži Ibrahim ef.Kudić, Kudići, V.Kladuša
* Hadžić ( Muhamed ) Mujaga, Pištaline, Bos. Krupa
* Hadžić Ćazim Crvarevac, V.Kladuša
* Hadžić hadži Zuhdija i hadži Hasiba Slatina, Cazin
* Hadžić Ismeta pred dušu oca r.Žunić(Mehe) Ramo, Skokovi
* Hadžić Meho i Sadika, Čaglica

*Hadžić Nasiha i suprug Husein

* Hadžić Senija Crvarevac, V.Kladuša

*Hadžić Senija

*Hadžić Nermina
* Hadžić Smail i Emina, Vrnograč
* Hadžipašić Ajka, Bihać
* Hadžipašić Bajrame, Pištaline, Bos. Krupa

* Hadžipašić Halime i Meho
* rahm. Hadžipašić Hatija, Pištaline, Cazin
* Hadžipašić Husein i Mevluda, Bos.Krupa

* Hadžipašić Mehmed i Tembiha
* hadži Hajdarević Hasib, Jezerski, B. Krupa

* Hajrudinović (Mustafe) Ajko
* Hajrudinović Osman i Rasima Konjodor, Bužim
* Hajrulahović hadži Hasan, D.Koprivna, Cazin
* Hajrulahović Kado i Hase pred dušu r.majke Đule, D.Koprivna
* hfz.dr. Halilović Safvet, Džemaludina Čauševića 15, Visoko
* Halkić Firduz i Šemsa, Bos. Krupa
* Halkić Nurija, B.Krupa
* Halkić Rujka, Zmajevac
* Hamzagić Himzo i Hata, Hozići, B. Novi
* Handanagić hadži Asim i Saća, Majetići
* Handanović Fatima, Bužim
* Handanović Hamdija, Bužim
* Handanović Nada, Bužim
* Handanović Rasim Čava, Bužim
* Handanović Sejad Čava, Bužim
* Harčević Abdulah, Jezerski

*Harčević Endira i Senad, Jezerski, Bos. Krupa
* Harčević Hajrija, Jezerski

*Harčević Hajrija pred dušu supruga r. Abdulaha, Jezerski, Bos. Krupa
* Harčević Meho i Zuhra, Jezerski
* Harčević Salih i Kadifa, Jezerski
* Hasanagić (Ibre) Ibrahim i Seida, Stijena
* Hasanagić Hasan i Ramiza, B.Kafane, Cazin
* Hasanbegović Hašim i Senija, S.Most
* Hasanbegović Zejna, S.Most
* Hasanić Mehmed i Mimka, Vrhpolje, S. Most
* Hasanić Sadika, Vrhpolje, S. Most
* Hasić Ale, Rasima Redžića 13, Bos.Krupa
* Hasić Fatima, S.Most
* Hasić rahm. Adem
* Hasić rahm. Alema
* Hebilović Fatima i r.Velija, Cazin
* Hilić (Mustafe) Sulejman, Elkasova Rijeka
* Hodžić (Abdulah) Muhamed, D. Koprivna
* Hodžić Hatidža, Ključ

* Hodžić Kado
* Hodžić Muharem i Hamida Pištaline, Bos. Krupa
* Hodžić-Živčić Hajrija, Sanski Most
* Horozović Ajša pred svoju dušu i muža Tajiba i sina Hasiba Sanski Most
* Hotić Adis, Ključ
* Hozanović Ale za majku Ćerimu, Cazin
* Hozanović Đulse, Cazin
* Hozanović Mehmed, Cazin
* Hrnić Osman, Ključ
* Hrnjica Hatka pred dušu r.muža Huseina i sina r.Jusufa, Bihać
* Hrštić Ibrahim, Rijeka
* Hrustić Nihad Kozarac, Prijedor
* Hukić Anel, S. Most
* Hurma doo, V.Kladuša
* Huseinović Derviš, S.Most
* Husić Husnija, Bihać
* Hušić Muhamed pred dušu oca rahm. Atifa, Vrnograč
* Hušić Muhamed, Vrnograč

*Hušidić Fatime 

VAKUFNAMA

 * Ibradžić hadži Hasiba i muž r. Alaga
* Ikanović efendija Ahmet, Horozovići
* Ikić Edham, Bihać
* Imamović Hava pred dušu oca
Sejmenović Smaila i majke Muške-Muhibe, Bihać
* Imamović Ismet i Nermina, Tabhana 4, 71270, Fojnica
* Imamović Muhamed i Hava, Bihać
* Imamović Muharem i Saliha, Tabhana 4, 71270 Fojnica
* Isaković Fate pred dušu kćerke Mevlide i unuka Envera, Bužim
* Isaković Kemal, Bužim
* Isaković Senija Bužim
* Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj Švicarska

VAKUFNAMA

*Jahić Senija, Pula, R Hrvatska

*Jahić Senija pred dušu supruga r. Latifa, Pula, R Hrvatska

* Jakupović Fadil, Prijedor
* Jakupović Maše, Stijena
* Jakupović Medina, Sisak

*Jakupović Mevlida, Stijena
* Jakupović Sejdo i Ismeta, Kamičak, Kozarac
* Jakupović Zehida pred dušu rahm. Hasanbegović Zehide, Pobriježje,     Sanski Most

* Japić (Huse) Hasan, Japića brdo
* Jašaragić Muhamed, Ostrožac

* Jukić Mesud, Amir i Damir pred dušu majke r. Have
* Jusić hadži Bećo Kostela, Bihać
* Jusić hadži Hasan, prim.dr. , Bihać
* Jušić Almir i Edina, V.Kladuša
* Jušić Damir i Alisa, V.Kladuša
* Jušić Enes i Nasiha, Bihać
* Jušić hadži Enesa za Pajazetović Senihu i Vesnu, V.Kladuša
* Jušić Izet i Enesa, Vel. Kladuša

VAKUFNAMA

 * Kajdić Rasima pred dušu r. Juse i Hatidže-Katka
* Kajtezović ef.Sulejman D.Lučka, Cazin
* Kajtezović Emina i r.Šerif, D.Lučka, Cazin
* Kaljiković Hase Podgredina, Cazin
* Kaljiković Rahman i Muhiba, Stijena
* Kaljiković Senada, Stijena
* Kanurić Huse sa porodicom, Jezerski
* Kanurić Muhamed i Saća
* Kapić Mujaga, Cazin
* Kapić rođ. Okić r. Hasema Lojićka 25, Cazin
* Karabegović Sadeta, Čejreci, Prijedor
* Karabegović Smajil, Čejreci, Prijedor
* Karaibrahimović Smail i Arifa, B.Krupa
* Karajković Emin pred dušu supruge Hasnije, Tržac
* Karajković Emin, Tržac
* Karajković Mustafa pred dušu oca Halida, Begove Kafane
* Kasupović Ćamil i Hajra, V. Kladuša
* Kauković ( Omera ) Ibrahim Konjodor, Bužim
* Kauković Ahmet i Ajša Bag ,Bužim
* Kauković Enes, Bag, Bužim
* Kedić Enver i Sebile, Ljusina, B.Krupa
* Kekić (Hasana) Ale, Trn, V.Kladuša
* Kendić Izet, Liskovac, Cazin
* Keranović Emsud i Nisveta Švicarska
* Keranović Salih i Emina, Cazin
* Keranović Salih i Fikreta, G.Sanica, Ključ
* Keranović Zikret i Ramiza, Hrustovo, S.Most
* Kličić r Hašim i hadžinica Fatima, Hazima Šabanovića, Bihać
* Kličić Husnija i r.Huse, Cazin
* Kličić Zumro, Kamenica
* Kovačević Almaza, Brigovi, Bužim

* Kovačević Fatima
* Kovačević Fikreta Brigovi, Bužim
* Kovačević Hasan, Brigovi, Bužim
* Kovačević Hasnija, Brigovi, Bužim
* Kovačević Muhamed, Brigovi, Bužim
* Kovačević rahm.Fata, Cazin
* Kovačević Safet Brigovi, Bužim
* Krajinaputevi dd, Bedem 1, Bihać
* Kržalić hadži Selima Konjodor, Bužim
* Kržalić Husein i Zumreta, Cazin
* Kržalić rahmetli Mehmed, Cazin
* Kržalić rahmetli Zlatka, Cazin
* Kuč Elvis pred dušu r. Kuč Emire, Bijelo Polje-Sandžak
* Kudić Alija Kudići, V.Kladuša
* Kudić Husnija i Behija, V. Kladuša
* Kudić Muharem i Šerka, Klisa, Cazin
* Kudić Nurija i Adila Kudići, V.Kladuša
* Kudić Ramo i Nesiba, Njemačka
* Kudić Zuhdija i Mina, Kudići, V.Kladuša
* Kuduzović Kemal sa porodicom
pred dušu r.oca Huseina Kuduzović, Bihać
* Kumalić Ismet, Bihać
* Kumalić Muharem i Nura, Ključ
* Kurbegović Jasmin i Emina, S.Most
* Kurtović(Jašaragić) rahm. Azemina
* Kurtović Đulaga i Fatima sa djecom, Benjamina Kalaja, Repušine, Bihać

* Kurtović Nazife i r. Šaban

* Kurtović Pašime

 * Lelić Abdija i Hamida, Viteške brigade 13, B. Krupa
* Lojić Jadranka, Cazin

* Ljubijankić ( Abid ) Muhamed, Cazin
* Ljubijankić ( Husnije) Abid, Bužim
* Ljubijankić (Arifa) Ahmet, Cazin
* Ljubijankić (Mumina) Muhamed, Mala Lisa, Cazin
* Ljubijankić (Rekić) r.Sead, Ljubijankići, Cazin
* Ljubijankić Abdija i Derviša sa porodicom, Cazin
* Ljubijankić Bekir i Nejra , Cazin
* Ljubijankić Ekrem sa porodicom, Bužim
* Ljubijankić hadži Bećir i hadži Fate, Rasima Delića 16
* Ljubijankić Hamdija i Sabiha, Cazin
* Ljubijankić Hasnija i r.Hasan Suljići, Donja Koprivna
* Ljubijankić Ismet i Šemsa Ljubijankići, Cazin
* Ljubijankić Ismet, Cazin

*Ljubijankić Fatima i suprug Ramadan

* Ljubijankić Meho i Zejna, Bužim
* Ljubijankić Muhamed i Hata, Cazin
* Ljubijankić Muhamed, Cazin
* Ljubijankić Muharem, Cazin
* Ljubijankić Osman,supruga Nura,djeca Mirsad i Mersud, Bužim
* Ljubijankić rođ Abdagić r.Fatima
* Ljubijankić Sabina, Cazin
* Ljubijankić Sebile i r.Adil, Cazin
* Ljubijankić Senad i Nisveta Osredak, Cazin
* Ljubijankić Senija, Ljubijankići, Cazin
* Ljubijankić Smail i Mine Gnjilavac, Cazin
* Ljubijankić Sulejman i Asima Ljubijankići, Cazin
* Ljubijankić Zebija, Mahmić Selo
* Ljutić Kemal, Ključ
* Ljutić Razija, Ključ

VAKUFNAMA

 * Macanović Mine, Krivaja,Cazin
* Mahić (Asim) ef.Amir Kozarac, Prijedor
* Mahić Rifet i Semira, B.Krupa
* Mahmić Huse i Šerife
* Mahmutagić ef.Dževad i supruga Sadina, V.Kladuša

* Mahmutović rahmetli Halim
* Mahmutović Hasib i Adila, G.Vidovska, V.Kladuša
* Mahmutović Muhamed i Derviše, Rujnica, Cazin

* Mahmuljin (Mahmut) Refika, Kozarac, 

* Mahmuljin (Esad) Emina, Kozarac, 

* Mahmuljin (Esad) Emin, Kozarac, 

* Mahmuljin (Esad) Izudin, Kozarac,  

* Majetić Ubejid Majetići, Cazin
* Majstorović Zuhdija i Tatle pred dušu sina r. Nedžada, Brekovica, Bihać
* Makić (Ibrahima) Muhamed, Bag, Bužim
* Makić Edin pred dušu majke r.Fatime, Bužim
* Makić Edin pred dušu oca r.Hamida, Bužim
* Makić Emina, Bag, Bužim
* Makić Emina, Bužim
* Makić Fikret, Bužim
* Makić hadži Ibrahim, Bužim
* Makić hadži Mehmed i hadži Hanifa, Cazin
* Makić Hasema, Bužim
* Makić Husein Bag,Bužim
* Makić Miralim, Bužim
* Makić Rasim-Husnija, Bužim
* Malić (Mumina) Hasan i Fate, Stijena
* Malić (Sulje) Meho Stijena,Cazin
* Malić Fate žena Rame, Stijena
* Malić Husein i Hasnija Stijena Cazin
* Malić Ramo pred dušu sina r. Hazima Jakupovići, Stijena
* Malić Ramo, Stijena
* Mamić Hasan, V.Rijeka
* Mašinović (Nazif) Hasnija, Crvarevac, V.Kladuša
* Medžlis IZ-e Bihać
* Medžlis IZ-e Sanski Most
* Mehić Fatima za muža rahm. Hasu, Jezerski
* Mehić Fatima, Jezerski

* Mehić Fatima i r. Meho

* Mehić rahm. Meho

* Mehić Nazifa, Jezerski, Bosanska Krupa
* Mehić Nura Mehića, Ploča-Dijelovi
* Mehić Šaban Mehića, Ploča-Dijelovi
* Mehmedagić (Ibrić) hadži Mehe Huse Kozarac, Prijedor
* Mehmedagić(Ibrić) (Mehe) Hasan, Kozarac, Prijedor
* Mehmedagić(Ibrić) (Mehe)hadži Šaban, Kozarac, Prijedor
* Mehmedagić(Ibrić) (r.Sejde) Meho, Kozarac, Prijedor
* Mehmedagić(Ibrić) (Šabana) Meho, Kozarac, Prijedor
* Mehmedović Šemsudin, Tešanj
* Mehulić Husein i Hatka, Stijena
* Melkić Šerif i Nura, V.Kladuša
* Memić Ahmet i Fatima, Podgredina, Cazin
* Memić Mujo i Đula, Cazin
* Memić Nure Podgredina, Cazin
* Mević Huso, Bihać
* Miljković (Mirsada) Melvin, Polje, V.Kladuša
* Miljković Fatima i rahm.Redžep, V.Kladuša
* Miljković hadži Mujo i r.Haseba, V.Kladuša
* Mizić Hase i Zehrija, Cazin
* Mizić Nermin, Cazin
* Mokni Samir i Mokni-Miljković Haseba, V.Kladuša
* Moranjkić Enver i Rasema, Harmanski Sokak ,Bihać
* Muftiluk Bihaćki, Bihać
* Muharemović hadži Ahmet i Šerife Gnjilavac, Cazin
* Mujagić Bajrame, Čaglica
* Mujagić Hilmija i Medžida, Čaglica
* Mujagić Husein, Čaglica
* Mujanović (Mustafe) Omer, Todorovo, V.Kladuša
* Mujanović Hasnija, Todorovo, V.Kladuša
* Mujanović Muharem, Todorovo, V.Kladuša
* Mujanović Mustafa Todorovo, V.Kladuša
* Mujanović rahm.Omer, Todorovo, V.Kladuša
* Mujanović rahm.Šerife, Todorovo, V.Kladuša
* Mujanović Sulejman, Pašin Brod, Bužim
* Mujčić Safija, Šturlić
* Mujdžić Elvir, Prijedor-Švedska
* Mujezinović Hasib, Ključ
* Mujezinović Zemina, Ključ
* Mujić r. Bešir i Zlata, Glogovac, Cazin
* Mujnović Husein, Bihać
* Mulalić (Hasiba) Sema-Šemsa, Čava, Bužim
* Mulalić (Muhameda) Irfan sa porodicom, Cazin
* Mulalić (Mustafa) Hasan, Cazin
* Mulalić (Rasima) Dževad, Bos.Krupa
* Mulalić hadži Enver i hanuma Fatima, Bužim
* Mulalić Hasibe, Cazin
* Mulalić Mustafa i Hasibe pred dušu Mulalić Đume, Cazin
* Mulalić Mustafa i Hasibe pred dušu Mulalić Muhameda, Cazin
* Mulalić Mustafa, Cazin
* Mulalić Zahida i Avdić Adila pred dušu Šarić Hanke, Cazin
* Muminović Aziz i Šefika, Bužim
* Muratović Husein pred dušu majke Hamide, V.Rijeka
* Muratović Sebila, V.Rijeka
* Musić (Ramadan ef.) Mustafa i supruga Kadire, Mali Lug, Bihać
* Musić Ismet i Safija, Lubarda, Bužim

* Musić Husein i Hajra
* Mustafić (Hamida) r.Husein, Čava, Bužim
* Mustafić (Omer) Ibrahim, r.Fatima i Emina, Brigovi, Bužim

* Mustafić rahmetli Omer i Mustafić  rahmetli Rasima
* Mustafić Alija, Bužim
* Mustafić Alije( žena Alije), Bužim
* Mustafić hadži Saća, Čava, Bužim
* Mustafić hadži Zarif, Dobro Selo
* Mustafić Ibrahim i Refija, Čava, Bužim
* Mustafić Ismet i Raza, Čava, Bužim
* Mustafić r.Malče, Čava, Bužim
* Mustedanagić Sebiha, Cazin
* Mustedanagić Selima pred dušu r.Abdulaha, Bosanska Otoka
* Mušić (Ibrahim) Osme Gata, Bihać
* Mušić Arif i Seida, Stijena
* Mušić Fatima pred dušu roditelja Ljubijankić Mehmeda i Zlate, Bihać
* Mušić Hamdija, Mušić(Mujagić) Emina i Mušić (Makić) Atija, Bos.Krupa
* Muzaferović Ćatiba, Jezerski
* Muzaferović Izet, Bosanska Krupa
* Muzaferović Omer, Jezerski
* Muzaferović Refika, Jezerski
* Muzaferović Sadika, Jezerski
* Muzaferović Smail, Jezerski

 * Nadarević Bećir i Hatka Bukovica, Cazin

* Nadarević Đula
* Nadarević Fatima i rahm. Meho, Tržac
* Nadarević Hasan,brat r.Husein, otac Ale i majka Ajka, Glogovac, Cazin

*Nanić Omer i Fatma, Bužim
* Nanić Senija i rahm. Muhamed, Bužim
* Nezić Halil, Josipa Š.78, Gradačac
* Nezirević Fatima, Bihać

* Nizandžić Selima
* Nuhanović Hasan i Zlate, Todorovska Slapnica, V.Kladuša
* Nuhanović Husein i Ajka Todorovska Slapnica, V.Kladuša
* Nuhić (rođ Haskić) Hasibe, Stijena, Cazin
* Nuhić (Osmana) Rasim, Stijena, Cazin

 * Omerčević (Ibrahima) Hidajet, D.Koprivna, Cazin
* Omerović Fikret i Zejneb, Gnjilavac, Cazin
* Omerović Fikret i Zejneba pred dušu
Mehulić r.Huseina i r.Hatke, Gnjilavac, Cazin
* Općinski organ uprave Bihać
* Općinski organ uprave, Bosanska Krupa
* Osmanović Azra, Bihać
* hadži Osmanagić Zuhdija i Emina sa porodicom, Arapuša, Bos. Krupa * Okanović Asima i r.Alaga, V.Kladuša
* Okić hadži Zehida, Todorovo, V.Kladuša

* Okić Zehida i r. Hazim,otac Velaga i majka Fate
* Omanović Ajiz Biljani, Ključ
* Omeragić Redžep, Vrnograč
* Omerčević ( Zuhdije ) Rasim, D. Koprivna

*Oručević hadži Šerif i supruga hadži Šefika

 * Puškar (Hase) hadži Hasan-Pandurov, Cazin
* Puškar Šerife, Cazin * Pidić (Ilijaz) Mersad, Kozarac, Prijedor

*Puškar Erzumane

* Poljak rahm. Himka, Kozarac, Prijedor
* Poljak rahm. Jusuf, Kozarac, Prijedor
* Poljak rahm.Ibrahim Kozarac, Prijedor
* Ponjević Ibrahim pred dušu oca r.Mehmeda i majke r.Zejne, Cazin
* Ponjević Izeta pred dušu oca r.Okić Ibre
i majke r.Fatime, Puškari, Cazin
* Ponjević Mehmed i Zuhra Puškari, Cazin
* Ponjević Meho i Emira, V. Kladuša
* Ponjević Safet pred dušu oca Sabida i majke r.Šahe, Puškari, Cazin
* Poprženović rahm. Muhamed, Bihać
* Poprženović Šerifa, Bihać
* Porčić (Ejde) hadži Redžo, Pećigrad, Cazin
* Porodica Alešević pred dušu majke r.Rifke
i sina r.Sabira, Lubarda, Bužim
* Prošić Hazim i Hasnija, Prošići, Cazin
* Prošić Mehmed i Bajrame Prošići, Cazin
* Prošić Mesud i Sadeta, Cazin
* Purić Arifa i sin Teksudin, V.Kladuša
* Puškar ( Bećira ) Irfan, Puškari, Cazin * Pašić hadži Mustafa pred dušu
oca Džemala i majke Hasibe, Podgredina, Cazin
* Pehlić Ahmet i Edhem, Pivnice, Cazin
* Pehlić Arif i Ćatibe Pivnice, Cazin
* Pehlić Arif pred dušu rah.roditelja Hasana i Mejre, Pivnice, Cazin
* Pehlić Arifa i rahm. Rifet, Pivnice, Cazin
* Pehlić Ekrem i Alma, Cazin
* Pehlić Mehmed i Razija, Bihać
* Pehlić Muhamed i Derviša Pivnice, Cazin
* Pehlić Nedžad i Hafeza, Pivnice, Cazin
* Pehlić Rasima, Vrnograč
* Pehlić Sadet i Amela Pivnice, Cazin
* Pehlić Zarif,Rubija,r.Mumin i r.Arifa Pivnice, Cazin
* Pezerović Šemun i Rašida Hazna,Gradačac

 * Redžić Ibrahim i Enisa. Ostrožac, Cazin
* Redžić Irfan za r.Memagu i r.Sefiju, V.Kladuša
* Reisu-l-ulema dr.Mustafa ef.Cerić, Sarajevo
* Rekić rahm. Sulejman i žena Aiše, Tržačka Raštela, Cazin
* Rekić Zuhdija i Zehida T. Raštela 72
* Remic Ferida i muž r. Safet, Orljani, Bihac
* Rizvić Emine, V. Kladuša
* Rizvić Husein i Hasibe V.Kladuša
* Rizvić Husein, Mala Kladuša
* Rizvić r.Mehmed i r. Derviša, V. Kladuša
* Rošić ( Ibrahim) Hasan, Pećigrad, Cazin
* Rošić hadži Kada, V.Kladuša
* Rošić hadži Sejad i Zlatko, V.Kladuša
* Rošić Zuhdija i Senija Šumatac, Velika Kladuša

* Ružnić Osman ”Braco” i Zuhra * rahm. Sabljaković Hasan i žena Fata Kudići,V.Kladuša
 * rahm. Salkić Hasan i sestra Senada Mrcelje, Salkići
 * Ramić hadži Fehrat, Naprelje, S.Most

 * Ramić Arifa
 * Ramić Hatija i Razija, Bare 19, S.Most
 * Ramić Muharem za sina r.Šerifa, Bihać
 * Ramić Muharem, Bihać
 * Ramić Safet, Sanski Most
 * Redžepović Fikret i Zinajda, Mutnik
 * Redžić Emina, Bos.Otoka
 * Redžić Hasib i Asima, Cazin
 * Redžić Hatema, Ostrožac

*Sijamhodžić Ismet i supruga Đemka

* Softić rahmetli Amel, Bihać
* Spahić Esma, Čava, Bužim
* Spahić Mustafa i Kadifa, Bužim
* Spahić Osman, Bag 25, Bužim
* Sulejmana rahm.Hilića porodica, Bužim
* Suljić Esad, USA

*Susak Semira

* Suljić Safija i rahm Zarif * Skenderović Emin, Bihać
 * Skenderović Mubina, Bihać
 * Skenderović Mudžahid, Bihać
 * Skenderović Muhamed, Bihać
 * Skenderović Nudžejma, Bihać
 * Skenderović Šemsa, Bihać
 * Skenderović Zlate pred dušu oca Muratović Mahmuta, V.Rijeka
 * Smajić Alija, Ključ
 * Smajić Enisa i Pašaga, Bihać
 * Smajić Mehmedalija, Ključ
 * Smajlović ef.Zarif, Polje, Cazin
 * Smajlović Rujka i Husein, Glogovac, Cazin
 * Softić Kemal i Hata, Bihać * Sijamhodžić Emina za sebe i sina r. Mustafić ef. Osmana,

   Brigovi, Bužim
* Sijamhodžić (Mehmeda) hadži Husnija, Bužim
* Sijamhodžić Mumin i Fatima, Bužim
* Sijamhodžić Salih i Hajra, V.Kladuša
* Sijamhodžić Sead, Bihać
* Silić Smajil, Cazin
* Sinančević r.Hajro i r.Haja, Bihać
* Sinanović (Ramiza) Šefik zvani Šero i sin Mujo Vrhpolje, S. Most
* Sinanović Asija i Cerić r.Badema, S.Most
* Sivac ( rođ. Hrnić) Redžepa Kozarac, Prijedor
* Sivac Sadik Kozarac, Prijedor
* Sivac Sakib Kozarac, Prijedor
* Sivić Rašid i Fatime, Stijena * Salkić Muhamed i Sifeta pred dušu r. Šerifa i Hasana
* Sarajlija Džemila pred dušu Sulejmana Sarajlije, Mala Kladuša
* Sarajlija Hazim, Mala Kladuša
* Seferagić Alija, Šturlić, Cazin
* Seferagić Đula, Šturlić, Cazin

*Seferagić Hatidža i Mehmed, Seferagići, Cazin
* Seferagić Meho Šturlić, Cazin
* Seferagić (Mujo) Pašaga, Šturlić, Cazin
* Sefić Mirsad, Mali Lug, Bihać
* Sefić Rešid i Šerifa, V. Kladuša
* Sefić Senad i Ajša, V. Kladuša
* Sefić Vanesa, V. Kladuša
* Selimagić Husein i Mirzeta, V.Kladuša
* Selimović Hajra, Polje,Cazin
* Selmanović Mehmed i Zahida, Bihać
* Senija i Ahmed ef. Memi, Bos. Krupa * Sabljaković Fadil i Senada, Italija
* Sabljaković Hasib i žena Senija Kudići,V.Kladuša
* Sabljaković Husein i Mirzeta. Kudići, V.Kladuša
* Safić Mustafa i Emina, Bos. Novi
* Salihagić Tatla, Vinica, Bihać
* Salihović Muhamed i Bekira pred duše
roditelja Redžepa i Rahmane i Selmanović Zejne, Glogovac,Cazin

*Salkić Ferida, Bužim
 * Salkić Zuhdija i Zilka, Cazin

 * Šahinović Fatima i r.Nurija, Bužim
* Šahinović hadži Hamide, Bužim
* Šahinović Husein pred dušu sina r.Hamdije-Janjca, Bužim
* Šahinović Husein (Sejo) i Semka, Bužim
* Šahinović Muharem i Hamida, Radnička bb, B. Otoka
* Šahinović Nurija i Esma pred dušu

*Šahinović Šefik i Refik
*Šahinović Bajrame Zaradostovo, Bužim
* Šahinović Suad, Emina, Fatima i Katka pred dušu
oca Hasiba   Šahinovića, Brigovi, Bužim
* Šarić hadži Selime i hadži Sulejman, Liskovac ,Cazin
* Šarić Ibrahim i Rekan pred dušu oca Šarić Ramadana, Cazin
* Šišić Ibrahim Puškari, Cazin
* Šišić Kado Puškari, Cazin
* Škrijelj Fatima, Bihać
* Škrijelj Feriz, Bihać* Šabić (Hase) Mustafa, Cazin
* Šabić (Mehmed) Šeka, Vrnograč
* Šabić (Muharema) Arif, V.Badić
* Šabić Muharem, V.Badić
* Šabić Nura, Belgija
* Šabić r.Pašo, Zenica
* Šabić rahm.Sulejman, Vrnograč
* Šabić Rifa, Zenica

* Šahinović Nure, Bužim

 * Topčagić Emina
* Topčagić Redžo i Fate, Šturlić
* Topić Alaga, Cazin
* Topić Asim (Bracko), Cazin

* Topić Ejub i Elma
* Toromanović Enver, Cazin * Tabaković Emina, Čelinje,V.Kladuša
* Tabaković Ilijaz i Hadžira, Srebrenica
* Tahirović Emina, Ćoralići
* Tahirović Zlatan i Suada, Austrija
* Talić r.Tale i r.Mine i Horozović r.Latif i r.Fate, Sanski Most
* Tirić Enes Pjanići, Cazin
* Tirić Šefik Pjanići,Cazin
* TOP 25.maj DD, Cazin

* Velagić Fikreta, Cazin
* Velić Asmir, Bos.Otoka
* Velić Derviša, Bos.Otoka

*Velić Fatima, Bag, Bužim

*Velić Fatima, Bag, Bužim, pred dušu supruga r. Mehmeda
* Velić Fatima, Bosanska Krupa
* Velić Hajra, Bužim
* Velić Hasan i r.Šemsa, V.Kladuša
* Velić Jusuf Mahmići, Bos. Krupa
* Velić r. Sulejman i r. Zejna Vejinac, Vel. Kladuša
* Velić Rašid sa porodicom, Mahmić Selo

*Veladžić Muhamed
* Vikić Osman, Bihać
* Vojić Bešir i Mevlida, Jablanska, Bihać
* Vojić Mehmed i Zulejha, Bihać
* Vranić Hamdija, Esma i brat Haris pred dušu sina r.Adnana, Bos.Krupa
* Vučkić Adem i Enisa, Ključ
* Vučkić Fatima, Ključ * Varcar Hamdija, supruga Emina i kćerka Enisa, Bužim
* Veladžić Emina, Wels, Austrija

* Veladžić rahmetli Emina, Bag, Bužim

* Veladžić Fadila i r. Mustafa
* Veladžić Ibrahim i Mirheta, Bihać
* Veladžić Jasminka, Bag, Bužim
* Veladžić Muhamed, Bag, Bužim
* Veladžić Mustafa i Rahima, Bužim
* Veladžić Nijaz i Fata, V.Rijeka
* Veladžić Osman i Fikreta, V.Rijeka
* Veladžić hadži Rašid pred dušu hanume hadži Emine, V. Rijeka, Bužim
* Veladžić Salih i Esma, Bužim

*Veladžić Sumeja, Bihać
* Veladžić Zuhdija i Ramiza, V.Rijeka
* Velagić (Ibrahima) Huse, Cazin

 

* Zlojić Aziz i Mele Zmajevac, Cazin
* Zukić Sabina Hamzibegova, S.Most
* Zulić Šaban, Pokoj, Bihać * Zećirević hadži Omer i Zemka, D.Koprivna, Cazin

* Žunić Hasibe (žena Rame), Skokovi