Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta

Na osnovu člana 116. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 17/12, 12/19), člana 5. Pravilnika o radu, Odluke Školskog  odbora br: 04-06-03-4-9/2022 od 04.06.2022. god., pismene saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br: 10-30-11285-2/2022 od 21.11.2022. god., za raspisivanje konkursa,  JU Medresa ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” raspisuje

                   J A V N I  O G L A S

 

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno radno vrijeme za školsku 2022/2023. godinu

 

r.br  

Radno mjesto

 

broj izvršilaca

 

broj sati

 

Vrijeme angažiranja

1. Pomoćni radnik – servirka 1 Puno radno vrijeme do kraja školske 2022/2023 godine.

 

OPĆI UVJETI ZA IZBOR NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavaljanje poslova utvrđenim za to radno mjesto
 • da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
 • da nije obuhvaćen odredbom člana 9 stav (1) Ustava BiH,
 • da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica,
 • da ima odgovarajući stepen stručne spreme.

POSEBNI UVJETI:

 • za radno mjesto pomoćni radnik – servirka traži se završena osnovna ili srednja škola.
 • jedna godinu dana radnog iskustva na poslovima pomoćnog radnika – servirke,
 • pored zakonom predviđenih uslova, kandidat treba ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik/ca živi u skladu sa temeljnim islamskim principima i vrijednostima,

 

UZ PRIJAVU KANDIDATI/KANDIDATKINJE SU DUŽNI PRILOŽITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA:

 1. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kraćom biografijom, kontakt podacima kandidata,tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs.
 2. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju. Ovjerena kopija.
 3. izvod iz matične knjige rođenih,original ili ovjerena kopija.
 4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 5. druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđene Zakonom, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.
 6. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu na poslovima pomoćnog radnika/servirke.
 7. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva užeg člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca, ratnog vojnog invalida, člana porodice ratnog vojnog invalida, civilne žrtve rata i člana porodice civilnih žrtava rata.

 

Izbor i prijem kandidata prijavljenih na javni oglas izvršit će se na osnovu Pravilnika za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Unsko-sanskog kantona br: 10-02-9525-1/2021 od 13.09.2021,u daljem tekstu: ,,Pravilnik”.

Prioritet u zapošljavanju:

 

Upražnjena radna mjesta u školama prvo se popunjavaju sa jedinstvene rang – liste uposlenika za čijim je radom potpuno ili djelomično prestala potreba u odnosu na ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji su zaključili na osnovu javnog konkursa, koji se vodi u Ministarstvu obrazovanja.

Ukoliko u školi postoji upražnjeno radno mjesto, škola je obavezna prvo preuzeti lice sa spiska zaposlenika za čijim je radom potpuno ili djelomično prestala potreba a koje ispunjava uslove za to radno mjesto a u skladu sa Pravilnikom o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika iz jedne škole u drugu.

 

Postupak izbora kandidata:

 

Postupak izbora kandidata po javnom konkursu izvršit će se prema odredbama Pravilnika.

Komisija za prijem pomoćno-tehničkog osoblja će obaviti će postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa. O terminu postupka izbora kandidata, kandidati  će biti usmeno obavješteni putem telefona, a lista kandidata se objavljuje i na oglasnoj tabli škole. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu, prijave se neće razmatrati.

Kandidati koji se nisu kvalifikovali u daljnju proceduru će biti obavješteni pismenim putem sa poukom o pravnom lijeku od strane škole.

Javni oglas ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci.

Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na posao dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova po mjestu rođenja osobe.

 

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti preporučenom pošta u zatvorenoj koverti sa naznakom ”ne otvaraj – prijava na javni konkurs” na adresu škole:

 

Adresa škole: Šepići bb, 77220 Cazin

JU Medresa “Reis Džemaludin-ef. Čaušević‘‘

 

Direktor škole:

_____________________

Zuhdija Handanović, prof.