Konkurs za upis učenika u I (prvi) razred JU Medresa „Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u školskoj 2022/2023. godini

Na osnovu odredbi člana 17. i člana 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, člana 4. Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa i člana 1. Pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za upis učenika u I (prvi) razred JU Medresa „Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u školskoj 2022/2023. godini.

Kandidati za upis u JU Medresa „Reis Džemaludin-ef. Čaušević”  u školskoj 2022/2023. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • da nisu stariji od 18 godina,
  • da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema Nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu
  • da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem.

 

Prijava i upis učenika u prvi razred u školsku 2022/2023. godinu realizirat će se elektronski, putem službene web-stranice Medrese, dostavom putem pošte ili lično.

Kandidati za upis u Medresu neće polagati prijemni ispit.

Kandidati koji su hafizi, učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, bit će bodovani s najvećim brojem bodova po svim kriterijima bodovanja i odmah primljeni.

Uz aplikaciju na konkurs za upis učenika u prvi razred Medrese svaki kandidat će na odgovarajući način elektronski, poštom ili ličnopriložiti sljedeće dokumente:

  • svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole,
  • uvjerenje o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenja, diplome i priznanja o osvojenim jednom od prva tri mjesta na takmičenjima koja su zvanično organizirana na nivou kantona/regije, entiteta u BiH, Bosne i Hercegovine i Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i to iz predmeta zastupljenih u nastavnom planu i programu medresa Islamske zajednice u BiH.

 

Rok za prijavu i upis kandidata u Medresu ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” je od 1. do 18. juna 2022. godine JU Medresa ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” će objaviti rezultate upisa na svojoj web-stranici najkasnije tri dana nakon isteka roka za aplikaciju za prijem učenika.

Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju u Medresu najkasnije pet dana nakon objavljivanja preliminarne liste rezultata prijema učenika.

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti na:

  •  službenoj web-stranici medrese: www.medresa-cazin.ba
  •  putem službene e-mail adrese Medrese: medresa1@bih.net.ba
  • na broj telefona 037/514-893.

 

PRIJAVU ZA UPIS U MEDRESU MOŽETE POPUNITI NA:

Online Prijava

ZAŠTO UPISATI MEDRESU

Obavještavaju se potencijalni kandidati za upis u I razred da se upis produžava do 24.06.2022.zbog toga što većina osnovnih škola nije izdala dokumente koji su potrebni učenicima koji se prijavljuju na konkurs.