UPUTSTVO ZA PISANJE MATURSKOG RADA

Matura predstavlja ispit zrelosti, a maturski rad bi trebao da predstavlja jedan ozbiljan stručni rad kojim učenik potvrđuje da je spreman završiti četverogodišnje školovanje. Rad se piše uz pomoć mentora, a stilski mora odgovarati naučnom stilu.
Mentor upućuje učenika na literaturu (knjige, stručni časopisi i publikacije, katalozi, enciklopedije i td.), a mogu se koristiti i internet izvori. Prilikom navođenja informacija sa interneta treba biti siguran u tačnost istih. Nikako se ne preporučuje navođenje informacija sa Wikipedije zbog upitnosti tačnosti takvih informacija.
Izrada maturskog rada se odvija kroz nekoliko faza:
1. prikupljanje materijala
2. proučavanje materijala
3. pravljenje bilješki
4. razrada teza
5. strukturiranje rada
6. pisanje rada i
7. tehnička obrada.
Sve ove faze se odvijaju uz redovne konsultacije sa mentorom.
Maturski rad se sastoji od nekoliko dijelova:
1. naslovne strane
2. sadržaja
3. uvoda
4. razrade rada ili glavnog dijela
5. zaključka
6. dodataka ili priloga
7. literature
8. strane za upis podataka o samom radu i odbrani rada.
Ne numerišu se sljedeće stranice: naslovna strana, sadržaj, uvod, zaključak, literatura i prilozi. Ovi naslovi se, također ne numerišu. Rad treba da sadrži do 8- 10 stranica kucanog teksta, ne računajući navedene stranice.
Margine treba da su definisane na sljedeći način: sa gornje, donje i desne strane po 2.5 cm, a sa lijeve strane 3 cm odvojen tekst. S lijeve strane se odvaja 3 cm zbog koričenja rada. Papir je A4 formata.
Prored u tekstu se koristi 1.5 cm. Preporučuje se upotreba fonta Times New Roman 12 tačaka, a za naslove 14 tačaka. Poravnanje treba da bude sa obje strane.
Maturski rad treba da predstavlja logičku, jasnu, skladnu i dobro strukturiranu cjelinu. Misli treba da budu lijepo uobličene u rečenice, a rečenice u paragrafe ili pasuse. Paragrafe treba naglašavati uvlačenjem jednog reda.