Vakifi

Poslije smrti čovjeka njegovi tragovi na ovome svijetu nestaju, osim u tri slučaja: ako ostavi trajno dobro (sadaku), znanje kojim će se drugi koristiti i odgojeno dijete koje će se za njega moliti. (Hadis)
Abazović (Ibrahim) Kasim Alagić Hatidže i Bećir s djecom Arapović Nefija i Fadila pred dušu oca r. Muharema i majke Havke
Abazović (Salih) Ahmet Alagić r.Ahmo i Erzumana Arapović Saćima
Abazović Ajša Aldžić Enes pred dušu majke Aldžić Kadife Arapović Saćima
Abazović r. Sejfulah i Fatima Aldžić Hamdija pred dušu oca r. Aldžić Saliha Arapović Zumra pred dušu roditelja r. Alihodžić Asije i oca r. Jakupa
Abazović rahm.Abdaga i Mevla Alešević (Muje) Salih i Hajra Arapović Zumra, suprug r. Said, kćerka rođ Arapović Muhiba i sin Muhamed
Abdagić (Muhameda) Husnija Alešević Đula za sebe i pred dušu r.muža Hilmije i sina Vehudina Arif Begić pred dušu majke r.redžife Begić
Abdić Ahmet Alešević Fatima Arnautović Mehmed
Abdić h. Ahmet pred dušu supruge Fatime Alešević Fatima i rahm. Ibrahim Atajić (rođ. Baltić) Emina
Abdić hadžija Ahmet i supruga rahm Abdić hadži Fatima Alešević Hasnija za sebe i pred dušu supruga rahm Ahmeta Atajić Bajrama pred dušu supruga r.Atajić Asima i svekra Atajić Mahmuta
Abdić Maše i r.Adile Alešević Hazima pred dušu majke rahm. Muratović Sebile Atajić Bajrame
Abdić Safeta i Almira pred dušu r. Mehmeda i Muhibe Alešević Ibrahim pred dušu sina r.Alešević Ilfada Atajić Hasibe i suprug Ibrahim
Abdić(Huseina) Agan Alešević Munire Atajić Hasibe pred dušu roditelja rahm. Mehić Hasiba i Ajke
Adilović Ahmet pred dušu kćerke Emsije Alešević Munire pred dušu sina rahm. Almira Atajić Hasibe za sebe i sinove Atajić Senada i Atajić Sejada
Adilović hadži Hamdija i Adilović hadži Sadika Alešević Munire za muža rahm. Fikreta Atajić Mele, žena Mahmuta
Agičić Saliha i sestrić Džananović Hasan pred dušu rahm Agičić Elvisa ”Škoki” Alibabić (rođ.Redžić) Selime pred dušu sina r. Alibabić Mujage Atajić Rasima i supruga Emina
Ahmetašević hadži Mehmed i Atifa Alibabić (rođ.Redžić) Selime pred dušu sina r.Muharema Avdić Behlil
Ahmetašević Ibrahim Alibabić Hadžinica Selima pred dušu roditelja:r. Ibre i Zulejhe Redžić Avdić Behlil (kontakt: Kadirić Ajša)
Ahmetašević Ibrahim i Hanife Alibabić Kado i r. Munir Avdić Behlil i Hatidža pred dušu sina rahm. Mustafe
Ahmetašević Ibrahim pred dušu oca r. Hasana i majke r. Bejze Alibegić Adile Avdić Fatima
Ahmetašević Rifet i Atifa Alibegić Fatima Avdić Fatima i Munib
Ahmetašević Rifet i Atifa pred dušu r. Selima i Fatime Alibegić Suada Avdić Hatidža
Ahmetašević Rukija Alibegović Sabahudin i Ajdin pred dušu r. Zumre i r. Jasminke Avdić Hatidža (kontakt: Kadirić Ajša)
Ahmetašević Vahid i Sadika Aličajić Fatima i suprug r. Ale Avdić Huse
Ajdinović (Ibrahima) Hasan Aličajić Samir za majku Havu Avdić Huse
Ajdinović Jusuf pred dušu rah.brata Ejuba Aličajić Samir za oca r.Mustafu Avdić Huse
Ajdinović rođ.Horozović r.Zuhra Aličić Hamdija za sebe i pred dušu r.supruge Aličić Fatme Avdić Huse pred dušu rahmetli brata Avdić Razima
Alagić (Fejzo) Fehim Aličić Rahima pred dušu supruga rahm. Rasima Avdić Ilijaz
Alagić (Fejzo) Fehim pred dušu roditelja oca rahm. Fejze i majke rahm Rasime Aličić-Alešević Emina Avdić Kadife i Bajro
Alagić (Fejzo) Fehim pred dušu sestre rahm. Hodžić Vasvije, za ženu Alagić Mevlude i kćerku Alagić Sevlu Alijagić ( Jasima ) Sulejman Avdić Kelima pred dušu nane rahm. Džaferović Zuhre
Alagić (Fejzo) Fehim pred dušu sinova rahm. Zahida i rahm. Nihada Alijagić (Mehmed) Jasim Avdić Munib
Alagić Enita pred dušu r.Alagić Admira Alijagić Armin i Vražalica Adela Avdić Nurfeta,žena Redžepa
Alagić hadži Hušida Alijagić Enisa  pred dušu supruga rahm Alijagić Mesuda Avdić Redžep
Alagić hadži Smajil i Alagić hadži Taibe Amela Muhadžić (rođ.Mustedanagić)i Mirsada Mustedanagić pred dušu r.Ibrahima Mustedanagića Avdić Samka
Alagić Hajra Ameti Alinuri i Hanife
Babić hadži Hasan i r.Asima Bašagić Fikret i Fatima Bekrić Teofik
Babić Muhamed Bašagić Hamdo Bektašević Smail
Babić Šaha pred dušu muža r. Mehmeda Bašanović Sifeta za sebe i pred dušu supruga r.Bašanović Munira Berbić Đemila pred dušu r.brata Berbić Emira
Babić Suljo i Jasmina Bašanović Sifeta za sebe i pred dušu supruga r.Bašanović Munira Berbić Đemila pred dušu r.majke Berbić (rođ.Hibić) Behare
Babić Tehvida Bašić hadži Muharem i Hajrija Berbić Đemila pred dušu r.oca Berbić Ređe
Badić ef.Sead i hanuma Saćo Bašić hadži Muharem pred dušu kćerke Ružnić rahm Neire Bešić Behija pred dušu majke r. Habibe,sina r. Zilhada i supruga r. Ibrahima
Badnjević Zejna Bašić r.Hamed i r.Ćima Bešić Bekir
Badnjević Zejna pred dušu sinova:r. Mustafe,r. Emira i supruga r. Mehmeda Bašić Šemsa Bešić Bekir i Razija
Bahrija Čirkinagić pred dušu rahmetli Čirkinagić Muharema i Zumrete Bečić r.Ahmo Bešić Irfan i Ifeta
Bahrija Čirkinagić pred svoju dušu, dušu r.supruga Omera i r.kćerke Amire Bečić Teufika Bešić Iza i rahm.Sulejman
Bajgin Ejub i Nasiha Bećiragić (Vejiz) r.Alaga Beširević Adil i Fatima
Bajraktarević Fata i Enver Bećirbegović Alma i Sadiković Đana pred duše rahm. Beširević Hajrudina i Nurke Beširević Alija
Bajramović Arif i Senija Bećirbegović Beisa Beširević Đulsa
Bajramović Arifa Bećirbegović r. Senija pred dušu svekra r. Dautbega i svekrve r. Derviše Beširević Đulsa pred dušu supruga r.Seada
Bajramović h. Arifa i h. Alija Bećirbegović Senija pred dušu majke r. Harambašić Mevle Beširević hadži Osme i hadži Safija
Bajramović Mejra Bećirbegović Senija pred dušu supruga r. Ekrema Beširević Hasnija i muž r. Enver
Bajramović Mujo i Alija Bećirević hadži Hasibe i rahm. Hadži Meho ul.Ajvatovice-Bi Beširević Meleća
Bajramović Mustafa i Zekija Bećirević Kadife pred dušu supruga rahm. Osmana Beširević Suad
Bajrektarević Bećir Bećirspahić Kadir i Fatka pred dušu rahm. Mizić Mahmuta i Katke Bešlagić Šaha za sebe i supruga r. (Alija ef. ) Bejdo
Bajrektarević hadži Muhamed i Mevlida Beganović (Alage) hadži Ismet Bihaćka pivovara dd
Bajrektarević r. Vejsil i Ćatiba Beganović hadži Husein Bilajbegović Esma
Bajrić (Ćamil) Redžo Beganović hadži Ibro Bilajbegović Izet
Bajrić (Hasib) Sefije Beganović Hasnija i Ibro Bilajbegović Sevla
Bajrić Ahmet Begić (Redže) Esad i Zehida Bilić Enisa i Asim pred dušu oca r. Bešić Mustafe i majke r. Hasnije
Bajrić Ajka Begić Ahmet Bilić Enisa i Asim pred dušu svekra r. Bilić Jusufa i svekrve r. Bilić Ćamke
Bajrić Ajka pred dušu majke r. Zejne Pečenković Begić Aiša Bilić Fatima i rahm. Džemal
Bajrić Ajko, Silić Besima, Topić Senada, Mahmić Rabija i Kraković Enisa pred dušu r. Bajrić (Rame) Mehmeda Kontakt: Silić Besima Begić Esada za sebe i pred dušu supruga r.Begić Zijada Blažević (Ibrahim) Musema
Bajrić Husein Begić Fatima i Karaibrahimović Anel Blažević Jakup i Zuhra
Bajrić Miralem i supruga Muhiba Begić Fatma pred dušu rahm Begić (rođ. Žunić) Mevlide Borić Fatime i muž r. Mehmed
Bajrić Pašo Begić Gospe i Mujaga Bosnić Fatime pred dušu supruga Bosnić Hilmije i sina Bosnić Almira
Bajrić Redžo i supruga Sefije Begić Nazife, žena Muharema Bosnić Zada pred dušu muža rahm. hadži Smaje
Bajrić Salih i Ćamka Begić Ramo i Hasiba pred dušu oca Alage i majke Fate Botonjić Arif i Nafija
Bajrić Šemsa za sebe i pred dušu svekrve Bajrić Kade Begić Redifa-Hatka Brkić hadži Refik sa porodicom
Bajrić Sulejman i Emina Begović (Bećira) Emina Brkić Zulka i r. Smail
Bajrić Tahira Begović (Mehe) Ajka Budimlić Asim i Senada
Bajrić Zuhdija i Senada Begović (Mehmeda) Hasan Budimlić Hašim pred dušu rah.oca Mehmeda
Balčinović r. Muhamed i supruga r. Fatima Begović (Pobre) Mehmed Budimlić Hašim, supruga Džemila, otac r. Mehmed i majka r. Nura
Balić Emina za sebe i pred dušu roditelja Grošić r. Huseina i Grošić r. Ajke Begović Muharem za oca r. Ibrahima o majku Katku Budimlić Katka,muž r.Salih i unuk r.Salih
Balić Nura Behar Šaban pred dušu roditelja r. Ale i r. Ćatibe Budimlić Nijaz
Balić Nure pred dušu muža r. Huseina Balić Behar Šaban,Saća i sin Ale Budimlić Semira i Bego pred dušu sina r. Ajdina Selimović
Baltić Ahmet i Rešida Behremović (rođ. Alagić) Rezija Bukalo (Sabljaković) Safija
Baltić Ajiša Behremović Rezija pred dušu roditelja rahm. Alagić Fejze i Rasime Bukalo Sabljaković Sefija
Baltić Ajiša za sebe i pred dušu supruga r.Baltić hadži Muhameda i pred dušu majke r.Duraković Melke Behremović Rezija pred dušu sestre rahm. Hodžić Vasvije, zeta Hodžić Huse, bratića Alagić Zahida i Nihada Bulić Fatima
Baltić Bajro Behremović Rezija pred dušu supruga rahm. Jasima zvani Tumba, svekra rahm. Šabana i svekrve rahm Dude Buljubašić hadži Hata
Baltić ef.Remzija Behrenović Muharema Buljubašić hadži Nail
Baltić Hasiba Behrenović Sadbera i Muhamed Buljubašić Hata pred dušu Heljezović r. Đulse
Baltić Vahid Behrić Enver Buljubašić r. Mustafa i Sebile
Baltić Vahida Behrić r.Sebila žena Envera Burzić rahm. (Zajim) Huse i Burzić rahm. (Ahmet) Hata, rođena Duraković
Bašagić Agan i Mevlida Bekrić Ajiša Bužimkić (Huseina) Hamdija
Čajić Ajša Ćehajić Ejub i Emina Ćoragić Nijaz
Čataković (rođ.Redžić) Bejzo Ćehić (Mujaga) Fatima i Ćehić (Zaim) Ibrahim Ćoragić r.Omer
Čataković Senad i Fata Ćehić Abid pred dušu supruge rah. Arife Ćoragić Sead
Ćatić Ajka za sebe i muža r. Safeta Ćehić Fata i rahm. Bajro Ćoralić (Hasiba) Sulejman
Ćatić Ajka za sebe i muža r. Safeta Ćehić Hamdija Ćoralić (Ibrahima) Jusuf
Ćatić Emina i suprug r. Ešef Ćehić Paša Ćoralić ef. Hazim
Ćatić Emina i suprug r. Ešef Ćehić Zijad Ćoralić Fata i ef. Hasib
Ćatić Fikret Ćejvanović Nurija Ćoralić Selim pred dušu oca r. Ibrahima i majke r. Hasnije Ćoralić
Ćatić hadži Hase Čeliković Hafeza pred dušu brata r.Redžić Muharema i pred dušu majke r. (rođ.Stupac)Ćamke Ćoralić Selim pred dušu oca r. Ibrahima i majke r. Hasnije Ćoralić
Ćatić hadži Hatidže Ćenanović Sadeta pred dušu r.oca Ćatić Muje i majke r.Ćatić Rasime Ćordić Zejna pred dušu supruga r. Mehmeda
Ćatić Jasmin i Amira Cerić Esma Ćosić Fatima-Fatma
Ćatić Mafija Cerić Zlata Ćosić Mehmed i Alije
Ćatić Velida Ćerimović Ibro i Bajrame Čović hadži Hafeza
Ćatić Ziba Ćerimović Ibro i Bejrame Čović Hafeza
Ćatić Ziba pred dušu muža rahm Aziza Ćerimović Ibro pred dušu sina r. Hasana Čović Hafeza
Čaušević Haseda za sebe i pred dušu supruga r.Begana Čauševića Ćetibe Helja za sebe Čović Hafeza
Čaušević Hašija za sebe i pred dušu supruga rahm Čaušević Hašima Cinac (Mustafe) Fatima Čović r. Hanife
Čavkić (Jusuf) Ajiša Cinac (Mustafe) Fatima Crnkić (Alija) Fadila
Čavkunović Munire Cinac Asima Crnkić Muharem i Crnkić Fatima
Cazinkić Ahmet Cinac Šefik i Cinac Hamida Crnkić Senija pred dušu sina rahm Edin Crnkić
Cazinkić Esma Cinac(Ahmet) rahm. Hilmija Ćufurović Emina
Cazinkić Fatima Civić Emina i r. Sulejman Ćufurović Sulejman
Cazinkić Huse i Jordanka Čohodar Hasan pred dušu r. strica Nurije Ćuprija Osman
Ćehajić Arife i muž r. Muho Ćoragić Hajrija
Ćehajić Arife pred dušu oca r. Dede i majke Šekere Dervišević Ćoragić Haseda
Dedić Dedo Dizdarević Husnija i Fatima Duraković Fatima
Dedić h. Bećir i supruga h. Munira Dizdarević Ibrahim Duraković hadži Kasim i hadži Arifa
Dedić hadži Đulaga i hadži Fatima Dizdarević Ibrahim za oca Mehu Duraković Hasan i r.Džehva
Dedić Razija pred dušu supruga rahm. Dedić Mehmeda Dizdarević Ismet pred dušu roditelja r. Dizdarević Agana i r. Dizdarević Kadire Duraković Haseda
Delanović hadži Senija i sin Mirza pred dušu rahm. Šahe i rahm. Osmana Dizdarević Izet i Bekira Duraković Hasnija
Delanović r.Hajder i Šaha Dizdarević Kasim i supruga Alije Duraković Kasim i Arifa
Delanović r.Jasmin i r.Jasminka Dizdarević Muhamed pred dušu majke rahm. Dizdarević Ćamile Duraković Minka pred dušu Duraković rah.Esada
Demirović rahm.Zlatan Dizdarević Munire pred dušu oca rahm. Huseina i oca rah. Aličajić Alage Duraković Rubija pred dušu supruga r. Nurije
Dergić Draguna pred dušu Dergić rahm Ahmeta, Dergić rahm. Admira, za sebe i supruga Džemala Dizdarević Mustafa pred dušu supruge r. Emine Duraković Sulejman
Dervić (Mehmed) Hasan Dizdarević rahm Husein i majka rahm. Đulka Duraković Sulejman
Dervić (Šaćir) Mine Dizdarević rahm. Mesud i Muharema Duraković Zlatko
Dervić (Salih) Fatima Dizdarević Rasim i Fata Duraković Zuhra i Duraković (Hasana) Ismet
Dervić Esad i Halida Dizdarević Rasim i Fata Duranović (rođ.Begović) hadži Ferida i sinovi Husein i Ismet
Dervić Fatma i Sead Dizdarević Rasim i Fata pred dušu Bajramović Šabana i Mušić Fatime Duranović Fatima
Dervić hadži Husein i Hasiba Dizdarević Rasim i Rešida Duranović hadži Ferida
Dervić hadži Husein pred dušu oca rahm. Hasana i majke rahm. Alije Dizdarević Sabiha i muž r. Reuf Duranović Mirsad
Dervić Hasib i Dervić Dževad pred dušu r.majke Dervić Safije Dizdarević Sebila pred dušu sinova r. Sulejmana ef.,Esada i Fikreta Duranović Osman
Dervić Hasiba pred dušu oca rahm. Halkić Muharema i majke rahm. Ćamile Dizdarević Zuhdija Duranović Osman i supruga Razija
Dervić Senija Dizdarić Fatima Duranović Razija
Derviš Mahmuljin Dizdarić Fatima,Nijaz i r. Nihad Duranović Zuhra
Dervišević Fatime Dizdarić Nijaz Duranović Zuhra pred dušu brata rahm. Duranović Zuhdije i sestre rahm. Duranović Fide
Dervišević Hasibe i r. Mehmed Djeca i unučad pred dušu rahmetli Katke i Muharema Dizdarevića Duranović Zuhra pred dušu oca Duranović Ibrahima i majke Duranović Hasnije
Dervišević Kada Djeca i unučad pred dušu roditelja r.oca Zarifa Durakovića i majke r.Hasnije Duraković Duratović Mujo s djecom pred dušu rahm. Duratović Fatme
Dizdarević  Hašim pred dušu supruge rahm. Munire Djeca pred dušu roditelja r.hadži Saliha Šahinovića i r.hadži Emine Šahinović Đurđević Almedin
Dizdarević (Ale) Hasibe djeca sa roditeljima za oca Šahinović Sulejmana i majku r. Medžidu Durdžić Fatima pred dušu oca r. Sulejmana-Keme
Dizdarević (Zarif) Mustafa Dolić Emine Durić Haseda
Dizdarević Abid i rahm.Fatime Dolić Emine pred dušu oca r.Osmana Durić Nazifa
Dizdarević Adil Dolić Šefika Durmić Fate pred dušu muža r. Omera
Dizdarević Adil i Senada Dolić Šefika pred dušu roditelja r. Maše i Alije Đuzelić (Mumina) Mujo sa porodicom
Dizdarević Alije za sebe i pred dušu supruga rahmetli Kasima Dizdarevića Dolić Senad-Dola Đuzelić Hasnija
Dizdarević Alije za sebe i pred dušu supruga rahmetli Kasima Dizdarevića Dolić Zahida Đuzelić Mujo
Dizdarević Asima Dolić Zahida pred dušu muža r. Adila Džaferović (Hasana) Mirsad,Zehra,Dino,Omar i Hasan
Dizdarević Bajro i Hanče DOMUS MM doo Cazin Džaferović Mirsad
Dizdarević Bejzo pred dušu sina rahm. Mujakić Muhameda Đozović Aslija (kont Muhamed Bajrić) Džaferović Omer
Dizdarević Emir i Edita Draganović Tatle Džaferović Omer
Dizdarević Esad Droce Meho Džajić h. Ajka i rahm. Smail
Dizdarević Esad i Fatima Dubica Mehmed i Tife Džehverović Hasib
Dizdarević Esad i Kadifa Dučić r.Ata Džehverović Mevlida
Dizdarević Esed i supruga Fatima Đulić hadži Hašim Džehverović Mevlida pred dušu supruga r. Hasana
Dizdarević Esma Đulić hadži Sabile Džehverović Muhamed,Mufida i Suad pred dušu r.oca Mehmeda
Dizdarević Fata pred dušu roditelja rahm. Hamida i Đulse (kont. Dizdarević Ibrahim) Dulić Mesuda i rahm Redžo Džehverović r. Rasim od uspruge Lejle i sina Muhameda
Dizdarević Fatima Đulić rahm. Husejin Džemat Bužim-Kamenica
Dizdarević Fatima i sin rahm.  Husein Dunić Idriz i Hajrija Džemat Donja Koprivna
Dizdarević Fatime Duračak Rahima Džemat Kamičani
Dizdarević hadži  Sejfullah i rahm. Hanče Duraković  (Redžo) Rubija pred dušu oca rahm Alibegić Redže i majke rahm. Kade Džemat Majetići
Dizdarević hadži Emina Duraković (Redžo) Rubija Džemat Miostrah
Dizdarević Haris Duraković (rođ Hadžipašić) Fatima Džemat Ostrožac
Dizdarević Hatidža pred dušu Huseina i Rame Dizdarevića Duraković Benjamin Džemat Rijeka
Dizdarević Husein i supruga rahm. Hato Duraković Ćatiba Džemat Stari grad
Džemat ‘STEYR’ Austria
Džemat Stijena
Ekić Katka za sina Mehu i pred dušu supruga rahm. Alije Fate Mešić za sebe i pred dušu supruga r. Fejze Mešića i pred dušu sina r.Envera Mešića Galijašević Muhamed
Ekrema (rođ.Družanović) Fronert za sebe, djecu, unučad i pred dušu roditelja r.Mustafe i Razije Družanović Fatih Mehmet Erkoc Ganić (Muharem) Senija
Ekrema Pjanić za sebe i pred dušu supruga r.Đulage Pjanića Fatima Burzić za sebe i pred dušu supruga r.Sulejmana Burzića Ganić Senija pred dušu supruga r. Mustafe
Elezović Mehmed i r.Zehide Fatime (Džafer) Kadirić za sebe i pred dušu supruga r.Mesuda Kadirića i r.sinova Zlatka i Elvisa Kadirića Garibović Latifa
Elezović Salih i Hatidže Fatime Ćehić pred dušu roditelja r.Mujage Samardžića i majke r.Ajke Samardžić Garibović Latifa pred dušu majke rahm. Bektašević Zejne
Elezović Salih i majka r.Fate Fatma Đulić Garibović Latifa pred dušu muža r. Abdurahmana
Elkasović Rahmana i sin r. Enver Fatma Kržalić za sebe i pred dušu roditelja r. oca Mustafe Duranovića i r.majke hasnije Duranović Garibović Latifa pred dušu oca rahm. Bektašević Šabana
Eminić Emina Fazlić Asija i Kasim pred dušu r. Beširević Osme i Safije Golubović Bejza i r.Alija
Emira Hadžiosmanagić za sebe i pred dušu supruga r.Refika Hadžiosmanagića Fazlić Kasim i Asija Golubović Kasim
Esma Mahmutović pred dušu r. Samire Mahmutović Fazlić Kasim i Asija pred dušu roditelja r. Fehima i r. Zibe Grošić Ahmet i Fatima
Etemi Semira za rahmetli Zejnu Zukić Fazlović Hamid Grošić Ahmet pred dušu oca rahm Osme i majke rahm. Emine
Fadila Seferagić Fazlović Hamid i Senija Grošić ef.Husein
Familija Čaušević Forić Tajib i Zejna, a pred duše sinova: r. Hanifa,Saida,Samira,Adema i Amira Grošić Hamida
Familija Mušić pred dušu r.oca Rame Mušića i majke r.Vahide Mušić Foštagić Emine Grošić Osman i Fatima
Familija pred dušu r.Sadine Topić Fuad Mulalić Grošić-Mušić Alma pred dušu oca r. Rifeta i dida r. Mujakić Abdulaha
Familija Velić pred dušu roditelja Velić r.Omera i Velić (rođ.Malić) r.Redžime
Hadžalić (Hase) Hasan Halkić Nurija Hasić Ale
Hadžalić Esma pred dušu supruga rahm. Fadila Halkić Ramo Hasić Fatima
Hadžalić Muharem i Derviša pred dušu sina r. Hazima Halkić Ramo i supruga Ajko Hašić Fatime
Hadžalić Sabina za mjaku Ćatić Sidiku i pred dušu oca rahm. Smaila Halkić Ramo pred dušu roditelja r.Halkić Saliha i r.Saćime i pred dušu sina r.Safeta Hašić Saća
hadži Ćoralić (Ramo) Adila Halkić Rujka Hašić Saća za sebe i pred dušu r.sina Ćamila i r.supruga Saliha
hadži Hasib Hajdarević Hamazagić Himzo i Hata Hašić Salih
hadži Hasić Hajrija Hamdija Veladžić Hašić Zlata
hadži Hasić Hamdija Hamulić Hasibe sa djecom pred dušu supruga r. Hasana Hašić Zlata
hadži Ibrahim ef.Kudić Hamulić Senad pred dušu oca rahm. Ibrahima Hata Kišmetović za sebe i pred dušu sina r.Senada Kišmetovića
hadži Osmanagić Zuhdija i Emina sa porodicom Hamzagić Atif pred dušu roditelja:r. Hadži Hamzagić Mehmeda i majke r. Mejre Hatidža Đulić
hadži Ramić (Huseina) Ejub Handanagić hadži Asim i Saća Hatka Ćatić za sebe, djecu, unučad i pred dušu majke r.Katke Bajramović
hadži Šahinović Razija Handanagić Hatka Havić Šefika
hadži Šahinović Razija pred dušu supruga hadži Saliha Handanagić Midhad i supruga Elvira pred dušu oca r. Muhameda i majkre r. Fehime Hebilović Fatima i r.Velija
Hadžić ( Muhamed ) Mujaga Handanović Armina pred dušu dida r.Handanović hadži Ibrahima i pred dušu nane r.Handanović hadži Fatime hfz.dr. Safvet Halilović
Hadžić Ćazim Handanović Armina pred dušu dida r.Jusufa Mujanovića i pred dušu nane r.Šahe Mujanović Hilić (Mustafe) Sulejman
Hadžić hadži Zuhdija i hadži Hasiba Handanović Fahira pred dušu roditelja rahm. Mujanović Jusufa i Šahe Hodžić (Abdulah) Muhamed
Hadžić Ismeta pred dušu oca r.Žunić(Mehe) Ramo Handanović Fatima Hodžić (Nurije) Nasiha
Hadžić Meho i Sadika Handanović hadži Rasim Hodžić Derviša i suprug rahm. Esad
Hadžić Senija Handanović Hamdija Hodžić Hatidža
Hadžić Senija pred dušu brata Šahinović rahm. Huseina Handanović Husein i Fahira Hodžić Kado
Hadžić Senija pred dušu oca i majke r. Nanić Husnije i Nanić Kadife Handanović Husein pred dušu roditelja Handanović Ibrahima i Fatime Hodžić Muharem i Hamida
Hadžić Senija pred dušu rahmetli roditelja Handanović Nada Hodžić Nasifa pred dušu rahmetli Salašević Šahe
Hadžić Smail i Emina Handanović Rasim Hodžić Nasiha i suprug Husein
Hadžipašić Ajka Handanović Sejad Hodžić Nezir
Hadžipašić Bajrame Harčević (Ćamil) Hasnija i muž Harčević (Omer) Ibrahim Hodžić Redžo i Ramiza
Hadžipašić Fatime za sebe i pred dušu rahm supruga hadži Smaila Harčević Abdulah Hodžić Senija, Odobašić Senada i Karajić Suada pred dušu roditelja Karajić Mele i Mehmeda
Hadžipašić Halime i muž r. Meho Harčević Arifa Hodžić Vahida pred dušu supruga rahm. Ibrahima
Hadžipašić Halime i rahm. Meho Harčević Ćatiba Hodžić Vasva pred dušu muža r.Hodžić Osmana
Hadžipašić Husein i Mevluda Harčević Đulaga Hodžić Zijad i supruga Fatima
Hadžipašić Mehmed i Tembiha Harčević Endira i suprug Senad Hodžić-Živčić Hajrija
Hadžipašić r. Esed i Derviša Harčević Fatima – Fatma Horozović Ajša pred svoju dušu i muža Tajiba  i sina Hasiba
Hadžipašić Tatle pred dušu supruga r. Ahmeta Harčević h. Fadila i suprug Huse Hotić Adis
Hafizović (Husein) Arifa, žena Hilmije Harčević hadži Hasib (kont. Said Harčević) Hotić Zarfija i suprug r. Nazif
Hafizović (Mujo) Hilmija Harčević Hajrija Hozanović Ale za majku Ćerimu
Hafizović Fatima i suprug r. Nurija Harčević Hajrija pred dušu supruga rahm hadži Abdulaha Hozanović Amel
Hafizović Ferida i rahm. Mehmedalija Harčević Hasan i Zarif pred dušu r. Suljić (Harčević) Hatidže i r. Suljić (Suljan) Ahmeta Hozanović Đulse
Hafizović Fikret pred dušu brata r.Hafizović Aziza Harčević Meho i Zuhra Hozanović Mehmed
Hafizović Fikret pred dušu Hafizović rahm. (Salih) Mujo i Hafizović rahm (Bajro) Mine Harčević Mine Hrnić Osman
Hafizović Fikret pred dušu Mašinović rahm Huseina i rahm. Hanče Harčević r. Sefija i suprug Harčević Edham Hrnjić Namka i mati r. Đula Beširević
Hafizović h. Sulejman i r. Kado Harčević rahm Fadil i Fadila Hrnjica Hatka pred dušu r.muža Huseina i sina r.Jusufa
Hafizović hadži Šehniza pred dušu supruga rahm. Ahmeta Harčević Salih i Kadifa Hrštić Ibrahim
Hafizović Vahid i sinovi Hajrudin i Emir pred dušu r.Emine Hafizović Harčević Selime Hrustić Nihad
Hajdarević Hasnija za sebe i pred dušu supruga Fazlije i za djecu Fuada, Nevzada i Atife Harčević Zejnil i Harčević Mine Hukić Anel
Hajdarević Hasnija za sebe i pred dušu supruga Fazlije i za djecu Fuada, Nevzada i Atifu Haris Bašić Hurma doo
Hajdarević Mejra pred dušu oca r. Alagić Sulejmana Hasan Arapović Huseinović Derviš
Hajdarević Mjera pred dušu majke r. Alagić Ajše Hasanagić (Ibre) Ibrahim i Seida Husić Alije pred dušu oca i majke r.Bosnić Redže i Hajre i pred dušu braće r.Bećira i Hilmije
Hajrudinović (Mustafe) Ajko Hasanagić Halida pred dušu oca rahm. Hodžić Ahmeta i majke rahm. Hodžić Dževahire Husić Husnija
Hajrudinović Nevzeta, Čamdžić Asija i Mujo Hasanagić Hasan i Ramiza Husić Ibrahim
Hajrudinović Osman i Rasima Hasanbegović Hašim i Senija Hušić Muhamed
Hajrulahović hadži Hasan Hasanbegović Zejna Hušić Muhamed pred dušu majke rahm. Feride
Hajrulahović Kado i Hase pred dušu r.majke Đule Hasanić Mehmed i Mimka Hušić Muhamed pred dušu oca rahm. Atifa
Halkić Ajko Hasanić Sadika
Halkić Firduz i Šemsa Hasić (Ale) Rasim
Ibradžić Hadžinica Hasiba i muž r. Alaga Kaljiković Senada Kešić Fatima pred dušu sina šehida r. Fahrudina
Ibrahim, Hasan, Ćatiba i Razija pred dušu r. Mustafić (Ahmet) Omer i r. Rasime Kaltak (Mahe) Sevda Kešić Fehima
Ičanović Bajrama i suprug rahm Kasim Kanurić Fikreta sa djecom pred dušu supruga r. Nurije Kišmetović Hata pred dušu sina r. Senada
Ičanović Hasiba Kanurić Hamdija pred dušu oca r. Muhameda i majke Saće Kličić Asima, Kraković Hasnija, Begić Ajiša i Hadžalić Ismeta pred dušu roditelja rahm. Hadžalić hadži Hase i hadži Bilke
Ičanović Mehmed pred dušu majke r.Šefike Ičanović Kanurić Huse sa porodicom Kličić Husnija i r.Huse
Ičanović Mehmed pred dušu oca r.hadži Ferida Ičanovića Kanurić Husnija Kličić Mine
Ikanović ef.Ahmet Kanurić Kadifa Kličić r Hašim i hadžinica Fatima
Ikić Edham Kanurić Muhamed i Saća Kličić Zumro
Imamović Hava pred dušu oca Sejmenović Smaila i majke Muške-Muhibe Kapić (Muhamed) Šerife – Šerka Koštić Malka i ostala djeca pred dušu majke r. Kudić Bajrame
Imamović Ismet i Nermina Kapić h. Mujo i h. Hafija Kovačević (Husnija) Muhamed i Šefika
Imamović Muhamed i Hava Kapić Mujaga Kovačević Almaza
Imamović Muharem i Saliha Kapić rođ Okić r. Hasema Kovačević Fatima
Isaković Fate pred dušu kćerke Mevlide i unuka Envera Kapić Sećima Kovačević Fikreta
Isaković Hasiba pred dušu r.supruga Isaković Nurije Kapić Senada pred dušu majke r. Nure, dida r. Alage i nane r. Safije Kovačević Hasan
Isaković Kemal Kapić Šerife Šerka pred dušu roditelja r.oca Muhameda Ramića i r.majke Feride Ramić Kovačević Hasnija
Isaković Senija Kapić Zuhra i rahm. Mehmed Kovačević Hata pred dušu muža r.Omera
Isefa Burzić za r. Rifeta Burzića Karabašić Eniz i Zlata pred dušu Karabašić (Mehmeda) Asime Kovačević Muhamed
Islamska zajednica Bošnjaka u Švicarskoj Karabašić Eniz i Zlate pred dušu rahm. Bašić hadži Edhema Kovačević rahm.Fata
Jahić Senija Karabašić Eniz i Zlate pred dušu rahm. Karabašić Avde Kovačević Safet
Jahić Senija pred dušu supruga rahm. Jahić Latifa Karabašić Eniz i Zlate pred dušu rahm. Mehmedagić Eniza Kovačević Sebila
Jakupović Fadil Karabašić Eniz i Zlate pred dušu rahm. Mehmedagić Esme Kovačić Ahmet i vahida
Jakupović Maše Karabašić Eniz i Zlate pred dušu tetke rahm. Bašić Nure Krajinaputevi dd
Jakupović Medina Karabašić Hajrija Kržalić hadži Selima
Jakupović Mevlida Karabegović Sadeta Kržalić Husein i Zumreta
Jakupović Sejdo i Ismeta Karabegović Smajil Kržalić Munira
Jakupović Zehida pred dušu rahm. Hasanbegović Zehide Karabegović Vehib i Halida Kržalić rahmetli Mehmed
Japić (Huse) Hasan Karaibrahimović Fadila za sebe i pred dušu supruga r.Refika Karaibrahimovića Kržalić rahmetli Zlatka
Jašaragić hadži Muhamed Karaibrahimović Fatma Kržalić Sedija pred dušu roditelja oca rahm. Ale i majke rahm. Derviše i brata rahm. Ismeta
Jukić Mesud, Amir i Damir pred dušu majke r. Have Karaibrahimović Fatma Kržalić Selime
Jušić Almir i Edina Karaibrahimović Smail i Arifa Kržalić Šemsa
Jušić Damir i Alisa Karajić Mele Kuč Elvis pred dušu r. Kuč Emire
Jusić Enes i Nasiha Karajković Emin Kuč Timka pred dušu djeda rahm. Puškar (Redžep) Nazifa
Jusić Esad i Hajra Karajković Emin pred dušu supruge Hasnije Kuč Timka pred dušu rahm. Sadiković Mine
Jusić hadži Bećo Karajković Mustafa pred dušu oca Halida Kuč Timka za majku Puškar Rasimu
Jušić hadži Enesa za Pajazetović Senihu i Vesnu Karajković Šemsa i Edina pred dušu r. Ferhatović Jakupa Kudić Alija
Jusić hadži Hasan,prim.dr. Kasić (Abid) Mina Kudić Faruk pred dušu oca r. Hasana
Jusić Hajra Kasić (Dedo) rahm. Derviš Kudić Husnija i Behija
Jusić Ibrahim i Aziza sa djecom Kasupović Ćamil i Hajra Kudić Muharem i Šerka
Jusić Ifeta sa djecom pred dušu supruga rahm. Sulejmana Kauković ( Omera ) Ibrahim Kudić Muharem i Šerka
Jušić Izet i Enesa Kauković Ahmet i Ajša Kudić Nurija i Adila
Kadić Ermin i Merima pred dušu kćerke Kadić Ene Kauković Enes Kudić Ramo i Nesiba
Kadić Ermina i Mustedanagić Mirza (kont. Kadirić Ajša) Kauković Esminka pred dušu majke rahm. Kauković Kadife Kudić Suljo i Rukija pred dušu sina rahm. Kudić Mirsada – Đuka
Kadifa Harčević za sebe i pred dušu supruga r. Sejfulaha Harčevića Kauković Hasiba Kudić Zuhdija i Mina
Kadirić (Mustafa) Vahida Kauković Katka Kuduzović Kemal sa porodicom pred dušu r.oca Huseina Kuduzović
Kadirić Ajša i Kadić Emina pred dušu r. Kadirić Ešefa Kćeri pred dušu roditelja: r.oca Samardžić Husejina i r.majke Samardžić Ajke Kumalić Ismet
Kadirić Emina (kontakt: Kadirić Ajša) Kćeri: Ajiša Mulalić, Nura Duranović i Munira Alešević pred dušu roditelja r.Ćatić Hasana i Ćatić Fatime Kumalić Muharem i Nura
Kadirić Vahida pred dušu supruga r. Kadirić Edhema Kćeri:Emina,Selima,Fatima,Razija,Arifa i Katka pred dušu oca r.Osmana Vukalića i pred dušu majke r.Fatime Vukalić Kurbegović Jasmin i Emina
Kahrić Arifa pred dušu supruga rahm. Kahrić Hasana Kćerka Ismeta pred dušu r. Tabaković Sebile Kurtović Đulaga i Fatima sa djecom
Kahrić Hasnija kčerka Ismeta pred dušu r.Tabaković Mehmeda Kurtović Hava
Kahrić Hasnija pred dušu sušruga r.Arifa Kahrića Kedić Enver i Sebile Kurtović Hava
Kahrimanović rođ. Arnautović Safa za sebe, za sina Kahrimanović Emira i sina Kahrimanović Almira Kekić (Hasana) Ale Kurtović Hava pred dušu supruga r. Ibrahima i dušu roditelja r. Đulage i Zlatke
Kajdić Rasima pred dušu r. Juse i Hatidže-Katka Kendić Izet Kurtović Lutfije pred dušu sina r.Kurtović Alije
Kajtezović ef.Sulejman Keranović Emsud i Nisveta Kurtović Nazife i r. Šaban
Kajtezović Emina i r.Šerif Keranović h. Mumin Kurtović Pašime
Kajtezović Sulejman Keranović Salih i Emina Kurtović Pašime
Kaljiković Hase Keranović Salih i Fikreta Kurtović Pašime za sebe i sinove: Kurtović Muhu i Kurtović Arifa
Kaljiković r. Rahman i Muhibe Keranović Šefkija i Keranović Ferida Kurtović(Jašaragić) rahm. Azemina
Kaljiković Rahman i Muhiba Keranović Zikret i Ramiza Kvrgić Sulejman
Lelić Abdija i Hamida Makić Muhamed Mujakanović Hajrudin
Ljubijankić ( Abid ) Muhamed Makić Rasim-Husnija Mujakić Muhamed, Zekira i Bekira pred dušu r. Mujakić katke,žene r. Sulejmana
Ljubijankić ( Husnije) Abid Makić Zuhdija i Mujagić Husein Mujanović (Mustafe) Omer
Ljubijankić (Arifa) Ahmet Malić (Mumina) Hasan i Fate Mujanović Hasnija
Ljubijankić (Ibrahim) Zarif i otac r. Ibrahim Malić (Sulje) Meho Mujanović Muharem
Ljubijankić (Mumina) Muhamed Malić Fate žena Rame Mujanović Mustafa
Ljubijankić (Nazif) Hasan Malić Husein i Hasnija Mujanović rahm.Omer
Ljubijankić (Rekić) r.Sead Malić Ramo Mujanović rahm.Šerife
Ljubijankić Abdija i Derviša sa porodicom Malić Ramo pred dušu sina r. Hazima Mujanović Sulejman
Ljubijankić Abid pred dušu r. oca Ljubijankić Saliha i r.majke Ljubijankić Adile Mamić Hasan Mujčić Safija
Ljubijankić Ajša Mamić Mevlida Mujdžić Elvir
Ljubijankić Bekir i Nejra Mamić Mevlida pred dušu supruga r. Rasima Mujezinović Hasib
Ljubijankić Ekrem sa porodicom Mašić Fatima Mujezinović Zemina
Ljubijankić Emin, Abdulkerim,Emina i Halima pred dušu oca r.Adema-ef. Ljubijankića Mašić r. Munib i Ramiza Mujnović Husein
Ljubijankić Enes i Asema Mašinović (Nazif) Hasnija Mulalić (Hasiba) Sema-Šemsa
Ljubijankić Fatima i suprug Ramadan Mašinović Muharema pred dušu supruga r. Hasana Mulalić (Muhameda) Irfan sa porodicom
Ljubijankić hadži Bećir i hadži Fate Medić Ajša Mulalić (Mustafa) Hasan
Ljubijankić hadži Hase i rah. Hadži Hajra Medić Ajša Mulalić (Rasima) Dževad
Ljubijankić hadži Muhamed pred dušu r.supruge Ljubijankić hadži Fatime Medić Ajša pred dušu majke r.Bajrić Zilke Mulalić Aiša pred dušu muža rahm. Husnije
Ljubijankić Hamdija i Sabiha Medić Ajša pred dušu oca r.Bajrić Maše Mulalić Ajiša
Ljubijankić Hasnija i r.Hasan Medić Ajša pred dušu supruga r.Medić Šefika Mulalić Alija pred dušu oca r. Hadži Ale
Ljubijankić Ismet Medžlis IZ-e Mulalić hadži Ćatiba i rahm. Rešid
Ljubijankić Ismet i Šemsa Medžlis IZ-e Sanski Most Mulalić hadži Džemila
Ljubijankić Meho i Zejna Mehanović Mediha Mulalić hadži Enver i hanuma Fatima
Ljubijankić Muhamed Mehić (Hase) hadži Meho Mulalić Hajra
Ljubijankić Muharem Mehić Ahmet i Rasima Mulalić Hasiba pred dušu majke rahmetli Čaušević Emine
Ljubijankić Osman,supruga Nura,djeca Mirsad i Mersud Mehić Ajka pred dušu rahm Mehić Esada Mulalić Hasibe
Ljubijankić rođ Abdagić r.Fatima Mehić Fatima Mulalić Muharema
Ljubijankić Rubije i rahm Muhamed Mehić Fatima i r. Meho Mulalić Mustafa
Ljubijankić Sabina Mehić Fatima za muža rahm.Hasu Mulalić Mustafa i Hasibe pred dušu Mulalić Đume
Ljubijankić Safija Mehić Fatima, žena Mehe Mulalić Mustafa i Hasibe pred dušu Mulalić Muhameda
Ljubijankić Safija pred dušu roditelja Mehić hadži Sedžida Mulalić Razija pred dušu majke rahm. Šahinović Nafije (rođ.) Đulić
Ljubijankić Samir i Nevresa sa djecom Sara i Ali Mehić Kadifa Mulalić Šerifa
Ljubijankić Sebile i r.Adil Mehić Meho i Sedžida pred dušu sina rahm. Zikrije, šehida Mulalić Sulejman Kemo
Ljubijankić Sefija Mehić Nazifa Mulalić Zahida i Avdić Adila pred dušu Šarić Hanke
Ljubijankić Šefika i suprug hadži Jusuf Mehić Nura Mumin Zahirović
Ljubijankić Šemsa pred dušu r.oca Isaković Nurije Mehić rahm. Meho Muminović Aziz i Šefika
Ljubijankić Senad i Nisveta Mehić Šaban Muminović Esmir
Ljubijankić Senija Mehmed Ičanović pred dušu strica r. dr. Hasana Ičanovića Munira Kovačević pred dušu supruga r. Kovačević (Ibrahim) Ibrahima
Ljubijankić Senija, Amina, Sebiha i Enes za roditelje:r.Ljubijankić Sedžidu i Ljubijankić Muharema Mehmedagić (Ibrić) hadži Mehe Huse Muratović (Bajro) Mustafa
Ljubijankić Smail i Mine Mehmedagić(Ibrić) (Mehe) Hasan Muratović (rođ.Baltić) Safija
Ljubijankić Sulejman i Asima Mehmedagić(Ibrić) (Mehe)hadži Šaban Muratović Đula
Ljubijankić Zebija Mehmedagić(Ibrić) (r.Sejde)Meho Muratović Hamdija
Ljubović r. Asim i Naila Mehmedagić(Ibrić) (Šabana)Meho Muratović Hamdija i Asima pred dušu majke rahm Muratović Emine
Ljutić Kemal Mehmedović Fatima pred dušu supruga rahm. Zuhdije Muratović Haseda pred dušu muža r. Bešira
Ljutić Razija Mehmedović Sead i Ferida Muratović Husein pred dušu majke Hamide
Lojić Jadranka Mehmedović Šemsudin Muratović Sebila
Lutfije Kurtović Mehulić Husein i Hatka Murćehajić Hasan i Asima
Macanović Mine Mehulić Ismet Murić (Bećira) rahm. Nurida
Mahić (Asim) ef.Amir Mehulić Sadika Mušić (Ibrahim) Osme
Mahić Amir pred dušu oca rahm Mahić (Mujo) Asima i majke Mahić (Mahmut) Šefike Melkić (Derviš) Hasan Musić (Ramadan ef.) Mustafa i supruga Kadire
Mahić Rifet i Semira Melkić (Mehmed) Ismeta Mušić Abdulah
Mahmić Fata i suprug r. Hasan Melkić Enver i Nazija Mušić Abdulah i Saima pred dušu r.sina Mušić Muhameda
Mahmić Habiba Melkić rahm.(Juse)Derviš i (Mehmeda) Đule Mušić Admira za majku Harčević Katku i r.oca Harčević Mujagu
Mahmić hadži Hasnija za sebe i pred dušu r. supruga Mahmić (Juse) Mehmeda Melkić Šerif i Nura Mušić Arif i Seida
Mahmić Hamida Melkić Zilha Musić Aziz
Mahmić Hamida pred dušu supruga r.Mahmić Hasana Memić Ahmet i Fatima Mušić Fatima pred dušu roditelja Ljubijankić Mehmeda i Zlate
Mahmić Haris i Ermina Memić Mujo i Đula Mušić Hamdija,Mušić(Mujagić) Emina i Mušić (Makić) Atija
Mahmić Hasib i Mahmić Rasima Memić Nure Musić Husein i Hajra
Mahmić Huse i Šerife Memić Nure pred dušu r. Hamzalije Musić Ismet i Safija
Mahmuljin (Esad) Emin Memić Šemsudin i Amina Musić r. Redžo i Šuhbe
Mahmuljin (Esad) Izudin Mešanović Ervin Mušić Ramo i Fehima
Mahmuljin (Esad) Mina Mešić Fatima Mušić Saima
Mahmuljin (Mahmut) Refika Mešić Šaha pred dušu: r. oca Derviša, r. majke Hadžere, r. strica Kemala i sina r. Kemala Mušić Zejna
Mahmutagić ef.Dževad i supruga Sadina Mević Huso Mušić Zejna pred dušu supruga Mušić rahm.Saliha
Mahmutović hadži Munir Mevluda Alagić i kći Sevla Alagić pred dušu r.Fehima Alagića Mustafa Taš
Mahmutović Hasib i Adila Midžić Munire za sebe, svekrvu Eminu,muža Idriza i sina Adnana Mustafić (Hamida) r.Husein
Mahmutović Katka Miljković (Mirsada) Melvin Mustafić (Omer)Ibrahim,r.Fatima i Emina
Mahmutović Muhamed i Derviše Miljković Fatima i rahm.Redžep Mustafić Emina i Hašim
Majetić h. Muho i hadži Zemina Miljković hadži Mujo i r.Haseba Mustafić hadži Saća
Majetić hadži (Huse) Asim Miljković Saća pred dušu amidže r. Ćehić Omera Mustafić hadži Zarif
Majetić hadži Asim i Mevlude pred duše roditelja Majetić hadži Huse i hadži Fatime i Brkić Muhameda i Šemse Mirsad Mustedanagić Mustafić Hasan i žena Asima
Majetić hadži Mevlude Mizić Hase i Zehrija Mustafić Ibrahim i Refija
Majetić Ubejid Mizić Nermin Mustafić Ibrahim pred dušu sestre Mustafić rahm. Selime
majke r.Ramić Zlate i oca r. Ramić Mehe Mokni Samir i Mokni-Miljković Haseba Mustafić Ibrahim, Hasan, Ćatiba i Razija pred dušu r. Mustafić Omera i Mustafić Rasime
Majstorović Zuhdija i Tatle pred dušu sina r. Nedžada Moranjkić Enver i Rasema Mustafić Ismet i Raza
Makić (Ibrahima) Muhamed Muftiluk Bihaćki Mustafić r.Malče
Makić Edin pred dušu majke r.Fatime Muhamed Makić Mustafić rahm.Alija
Makić Edin pred dušu oca r.Hamida Muhamed Makić Mustafić rahm.Alije( žena Alije)
Makić Emina Muhamed Makić Mustafić Suada i Izet
Makić Emina Muhamed Makić Mustafić Zarif pred dušu roditelja r. Huseina i r. Malče
Makić Fikret Muhamed Makić Mustedanagić (Mehmed) Smaila
Makić hadži Ibrahim Muhamedagić (Ibrahima) Alije Mustedanagić hadži Emir i hadži Fatima
Makić hadži Mehmed i hadži Hanifa Muhamedagić (Osme) Mirsad Mustedanagić Mehmed i Mevlida
Makić Hasema Muharem Babača Mustedanagić Sebiha
Makić Husein Muharemović hadži Ahmet i Šerife Mustedanagić Selima pred dušu r.Abdulaha
Makić Husein i Zlate Mujagić Bajrame Muzaferović Ćatiba
Makić Husein i Zlate Mujagić hadži Selima Muzaferović Izet
Makić Husein i Zlate Mujagić hadži Šerif Muzaferović Omer
Makić Miralim Mujagić Hilmija i Medžida Muzaferović Refika
Makić Muhamed Mujagić Husein Muzaferović Sadika
Makić Muhamed Mujagić Mevlida za sebe i muža r. Abdulaha Muzaferović Smail
Nadarević (rođ. Jušić) Đula Omerović Fikret i Zejneba Ponjević Ibrahim pred dušu oca r.Mehmeda i majke r.Zejne
Nadarević Bećir i Hatka Omerović Fikret i Zejneba pred dušu Mehulić r.Huseina i r.Hatke Ponjević Izeta pred dušu oca r.Okić Ibre i majke r.Fatime
Nadarević Đula Općinski organ uprave Ponjević Mehmed i Zuhra
Nadarević Fatima i rahm. Meho Općinski organ uprave Ponjević Meho i Emira
Nadarević Hasan,brat r.Husein,otac Ale i majka Ajka Oraščanin (Derviš) Muhamed Ponjević Muhamed i Hasija
Nanić Omer i supruga Fatma Oraščanin Asima Ponjević Muhamed i Hasija
Nanić Senija i rahm. Muhamed Oraščanin Asima i muž rahm. Muhamed Ponjević Refika
Nanić Senija pred dušu majke rahm. Velić Šahe Oraščanin Bajrame pred svoju dušu i dušu supruga rahm. Abida Ponjević Safet pred dušu oca Sabida i majke r.Šahe
Nanić Senija pred dušu oca rahm. Velić Hasana Oraščanin hadži Hamida Ponjević Šefika, žena Ismeta
Nanić Senija pred dušu sestre rahm. Velić Fatime -Hasnija Oraščanin Mustafa i djeca pred dušu supruge r. Fehime Ponjević Šerife i rahm Abdulah
Nezić Halil Oraščanin Mustafa pred dušu supruge r. Fehime Poprženović rahm. Muhamed
Nezirević Fatima Oraščanin Senad i Ajka Poprženović Šerifa
Nicević-Imamović Esma Oraščanin Senad i Ajka Porčić (Ejde) hadži Redžo
Nisveta Mujagić pred dušu majke rahmetli Remzije Baltić Oraščanin Senada, sin Almir i Admir, kćerke Selma i Kada pred dušu oca Oraščanin rahm. hasana Porić Sabaheta za Sivac Jusufa,Nazu i Razima
Nizandžić Selima Oručević hadži Šerif i supruga hadži Šefika Porodica Alešević pred dušu majke r.Rifke i sina r.Sabira
Novkinić (Redže) Hatidža Osmanagić Faik pre dušu roditelja:majke r. Rasime i oca r. Džafera Porodica Bajrić pred  dušu r. Komić Mehmeda i r. Have
Nuhanović Alije Osmanagić Fikreta Porodica Bajrić pred dušu rahm. Alukić Salkije i supruge Umije
Nuhanović Gope s djecom:Lejla, Ramiza i Razija pred dušu rah. Muhameda Osmanagić Sadik porodica Bećirević pred dušu oca rahm Rasima i majke rahm. Selime
Nuhanović Hasan i Zlate Osmanagić Sadik i Fikreta pred dušu majke r. Osmanagić Rasime Porodica Ćatić i radne kolege pred dušu r.Ćatić Ismete
Nuhanović Husein i Ajka Osmanagić Sadik i Fikreta pred dušu oca rahm. Osmanagić hadžić Džafera Porodica Dizdarević pred dušu oca rahm.Dizdarević Ibrahima
Nuhanović Kadifa i suprug rahm. Vehab Osmanbašić Hazim Porodica Dizdarević pred dušu rahm. Dizdarević Mustafe
Nuhanović Muhamed Osmanlić Rasima i r. Salih Porodica Jusić pred dušu roditelja oca r. Redže i majke r. Ajke
Nuhić (Osmana) Rasim Osmanović Azra Porodica Kadirić pred dušu Kadirić rahm. Ajke
Nuhić (rođ Haskić) Hasibe Pandžić (Hasib) Rasima Porodica kadirić pred dušu rahm. kadirić Sabida
Nuhić Kemal i Faruk za majku Fatu i pred dušu oca Nuhić rahm. Osmana Pašagić Selima i Šefik Porodica Kljajić pred dušu majke rahm. Zlate
Nuhić r. Hamdija i supruga Nisveta Pašić Fatima pred dušu muža rahm. Smaje porodica Nasić Rasime
Nura Ljubijankić pred dušu svekra i svekrve Ljubijankić r. Husnije i r. Ajke Pašić hadži Mustafa pred dušu oca Džemala i majke Hasibe Porodica pred dušu majke r. Dervišević (rođ.Šabić) Fatime
Nure Husić i r. Muharem Husić Pašić Mirsada i Sanel Porodica pred dušu majke r.Pjanić Šerife
Nure Husić i r. Muharem Husić Pašić Rasima i suprug rahm Nazif Porodica pred dušu r. Ćehić Šerife
Od djece pred dušu roditelja Hadžić Mehmeda i Hafeze Pehlić Ahmet i Edhem porodica pred dušu r. Mehe
Odobašić Husnija i supruga Hasnija Pehlić Arif i Ćatibe Porodica pred dušu r. Vučkić Faruka
Okanović Asima i r.Alaga Pehlić Arif pred dušu rah.roditelja Hasana i Mejre porodica pred dušu rahm. Baltić Fatime iz Bužima
Okić (Alaga) Mahmut i supruga rahm. Okić (rođ. Behrić) Senija Pehlić Arifa i rahm.Rifet porodica pred dušu rahm. Baltić Fatime iz Bužima
Okić (Meho) Kasim Pehlić Ekrem i Alma porodica pred dušu rahm. Baltić Fatime iz Bužima
Okić hadži Zehida Pehlić Mehmed i Razija Porodica pred dušu roditelja Huskić Alage i Huskić Bilke
Okić Halid pred dušu majke r. Okić hadži Safije Pehlić Muhamed i Derviša Porodica rahm.Sulejmana Hilića
Okić Kasim sa djecom:Šemso i Enisa pred dušu rah. Šahe Pehlić Nedžad i Hafeza Porodice begović i Ćirić pred dušu r. Hasana Begovića
Okić Safija i muž rahm. Okić Nurija Pehlić Rasima pred dušu r.majke Burzić Fate i oca r.Burzić Hasana
Okić Sefija pred dušu supruga r. Nurije Pehlić Sadet i Amela Pred dušu rahm Arif Bajrić
Okić Zehida i r. Hazim,otac Velaga i majka Fate Pehlić Zarif,Rubija,r.Mumin i r.Arifa Prošić Hazim i Hasnija
Omanović Ajiz Perviz Ekrema, Ahvedin i Azra pred dušu oca rahm Ahme zvani Ahmo Prošić Mehmed i Bajrame
Omanović Malka Pezerović Šemun i Rašida Prošić Mesud i Sadeta
Omeragić Redžep Pidić (Ilijaz) Mersad Purić Arifa i sin Teksudin
Omerčević ( Zuhdije ) Rasim Pjanić Bejza i rahm. Mustafa Purić Smajil i Amina
Omerčević (Ibrahima) Hidajet Pjanić Pašaga pred dušu majke r. Šerife Pjanić Puškar ( Bećira ) Irfan
Omerčević Mustafa Poljak rahm.Himka Puškar (Hase) hadži Hasan-Pandurov
Omerčević Osman Poljak rahm.Ibrahim Puškar Erzumane
Omerčević Sefija Poljak rahm.Jusuf Puškar Fata za sebe i pred dušu supruga r. Smaila
Omerčić r. Sulejman i majka r. Redija Ponjević (Abdulah) Ismet Puškar rahm.Šerife
r. Behrenović Šaban i Duda Šabić Hasiba pred dušu muža r. Osmana Selim Ćoralić pred dušu r.oca Ibrahima Ćoralića i majke r.Hasnije Ćoralić
r. hadži Durić Rašid Šabić Hasiba pred dušu sina r. Šemse Selimagić Husein i Mirzeta
r. Hrnjica Meho i supuga Sefija Šabić Mirsad i supruge Sebiha Selimović hadži Zlatan i supruga hadži Fata
r. Kajtazović Fatima Šabić Muharem Selimović Hajra
r. Kličić (Osmana) Hase i (Šaćira) Šerife Šabić Nura Selman hadži Aziz
r. Kovačević (Omera) Husnija Šabić Nurija i supruga Sabina Selman hadži Besima
r. Kovačević rođ. Mulalić (Ale) Saća Šabić r.Pašo Selman Zekija pred dušu majke r. Džemile, oca Hamde i brata Hakije Harambašić
r. Melkić (rođ. Ćoragić) Adile Šabić rahm.Sulejman Selmanović Emina za sebe i pred dušu r.supruga Mehmeda Selmanovića
r. Melkić hadži Ibrahim Šabić Rifa Selmanović Mehmed i Zahida
r. Mustedanagić (rođ Melkić) Zuhra Šabić(Hase)Mustafa Senija i Ahmed ef. Memić
r. Mutnica (rođ. Hadžiahmetović) Smaje Mina Sabljaković Fadil i Senada Sijamhodžić (Mehmeda) hadži Husnija
r. Terzić Meho Sabljaković Hasib i žena Senija Sijamhodžić Emina za sebe i sina r. Mustafić ef. Osmana
r. Veladžić Emina Sabljaković Husein i Mirzeta Sijamhodžić Hasan i Asima
r.Bećirbegović rođ. Harambašić Senija Sadifa Midžan pred dušu r.oca Sulejmana Saleševića Sijamhodžić Ismet i Đemka pred dušu kćerke rahm. Vilić (Sijamhodžić) Irme
r.Mujić Bešir i Fata Sadiković Kada i familija Salešević pred dušu r.Salešević hadži Muharema i r.Salešević hadži Đemke Sijamhodžić Mumin i Fatima
rahm. Bećirović (Omera) Osman Safić Mustafa i Emina Sijamhodžić Osman i Ajiša
rahm. Beganović Hasan Šahinović Fatima i r.Nurija Sijamhodžić Sadija
rahm. Beganović rođ. Šemić Nazifa Šahinović Fatma za sebe i pred dušu supruga r.Šahinović Husnije Sijamhodžić Salih i Hajra
rahm. Burzić Šehiza Šahinović hadži Hamide Sijamhodžić Sead
rahm. Hadžipašić Hatija (Nimica) Šahinović hadži Sidika Silić Besima, Topić Senada, Mahmić Rabija i Kraković Enisa pred dušu majke r. Bajrić Ajke
rahm. Sabljaković Hasan i žena Fata Šahinović Husein pred dušu sina r.Hamdije-Janjca Silić Smajil
rahm. Salkić Hasan i sestra Senada Šahinović Husein(Sejo) i Semka Sin Hasan pred dušu r. Melkić Derviša
Rahm. Sivac (Šefika) Sadik Šahinović Ibrahim i Nura Sin Hasan pred dušu r. Melkić Đule
rahm.Hasić Adem Šahinović Kadifa Sin Muamer i kći Maida pred dušu oca r. Alešević Nihada
rahm.Hasić Alema Šahinović Mevlida Sinančević r.Hajro i r.Haja
Ramić Arifa,žena Husnije Šahinović Muharem i Hamida Sinanović (Ramiza) Šefik zvani Šero i sin Mujo
Ramić Džehva pred dušu r. Vukalić (Hodžić) Fate Šahinović Mujaga i Razija Sinanović Asija i Cerić r.Badema
Ramić Džehva pred dušu r. Vukalić Muharema Šahinović Mujaga, Harčević Fadila, Kecap Emina pred dušu roditelja r. Šahinović Edhema i Mejre Sinovi pred dušu rahm.Ibrahima
Ramić Džehva za rahm. Ramić Musu Šahinović Nure Sinovi Pred dušu roditelja r.Alibegić Sabida i Adile
Ramić Fate, žena rahm. Fehreta Šahinović Nurija i Esma pred dušu Hušidić Fatime i Šahinović Bajrame Šišić Ibrahim
Ramić h. Džehva Šahinović Rasima za sebe i pred dušu supruga r.Šahinović Rasima Šišić Kado
Ramić hadži Fehrat Šahinović Rubija Sivac ( rođ Hrnić) Redžepa
Ramić hadži Osman i Ramić hadži Asima pred dušu: r.sinova šehida Mustafe i Hasana Šahinović Šefik i Refik, Bajrektarević Šefika i Hadžić Nermina pred dušu Šahinović Rasime i rahm Šahinović Hasana Sivac Sadik
Ramić Hatija i Razija Šahinović Suad,Emina,Fatima i Katka pred dušu oca Hasiba Šahinovića Sivac Sakib
Ramić Muharem Salihagić Tatle Sivić Rašid i Fatime
Ramić Muharem za sina r.Šerifa Salihović Muhamed i Bekira pred duše roditelja Redžepa i Rahmane i Selmanović Zejne Skenderović (Hašima) Hatidža
Ramić Safet Saliji Sadija i majka Dizdarević hadži Hamida za sebe i pred dušu r.Dizdarević hadži Omera i r.Dizdarević Nijaza Skenderović (Ibrahima) Husein Seiko
Redžepović Fikret i Zinajda Salkić Ferida Skenderović Emin
Redžić Emina Salkić Husein i Fatime Skenderović Mubina
Redžić Hatema Salkić Muhamed i Sifeta pred dušu r. Šerifa i Hasana Skenderović Mudžahid
Redžić Ibrahim i Enisa Salkić Muhamed pred dušu r. Salkić Rasime Skenderović Muhamed
Redžić Irfan za r.Memagu i r.Sefiju Salkić Sejad i Rasima pred dušu r. Hasana, Šerifa,Hasana i Mine Skenderović Nudžejma
Redžić r. Hakija i Emina Salkić Šerka Skenderović Šemsa
Redžić rahm. Hasib i Asima Salkić Šerka za majku r. Fatu Skenderović Zlate pred dušu oca Muratović Mahmuta
Redžić Umija,Midhad,Osman i Almira pred dušu r. Redžić Hasana Salkić Šerka za oca r. Velagu Škrijelj Feriz
Reisu-l-ulema dr.Mustafa ef.Cerić Salkić Zuhdija i Zilka Škrijelj r. Fatima
Rekić Bajro i r. Fikreta Samardžić Bajro Smajić Alija
Rekić rahm. Sulejman i žena Aiše Samardžić Bajro pred dušu oca rahm. Hasana i majke rahm. Hanke Smajić Enisa i Pašaga
Rekić Zuhdija i Zehida Samardžić Bajro pred dušu supruge r. Zejne Smajić Mehmedalija
Remić Ferida i muž r. Safet Samardžić Fikret pred dušu oca r. Bajre i majke r. Zejne,pred dušu r.dida i nane Samardžić Hasana i Hanke Smajlović ef.Zarif
Rezija Behremović pred dušu brata r.Alagić (Fejze) Fehima Sarajlija Džemila pred dušu Sulejmana Sarajlije Smajlović Rujka i Husein
Rezija Behremović pred dušu roditelja Alagić Fejze i Alagić Rasime Sarajlija Hazim Softić Džemila i Husnija za Softić (Hasan) Hamdiju
Rezija Behremović pred dušu supruga r. Jasima Behremovića Šarić hadži Selime i hadži Sulejman Softić Kemal i Hata
Ribanović Zlate Šarić Ibrahim i Rekan pred dušu oca Šarić Ramadana Softić rahm. Amel
Rizvić Emine SDA Vogošća Spahić Esma
Rizvić Husein Sebira Veladžić Spahić hadži Senija i suprug hadži Sejad
Rizvić Husein i Hasibe Seferagić (Mujo) Pašaga Spahić Mustafa i Kadifa
Rizvić r.Mehmed i r. Derviša Seferagić Alije i Meho pred dušu rahm. Kolaković (rođ. Pjanić) Sale Spahić Osman
roditelji pred dušu sina Memić Senudina, ako Bog da šehida Seferagić Đule Spahić Sejad za roditelje rah, Husniju i Raziju
Rošić ( Ibrahim) Hasan Seferagić Đule Spahić Zijad i Rasima pred dušu sina rahm Admira
Rošić Džemila Seferagić Fuad i Aida Spahić Zijad za roditelje rah. Husniju i Raziju
Rošić Džemila pred dušu supruga r. Huseina – Neko Seferagić Hatidža i Mehmed Štrkljević Šefika i muž Sulejman
Rošić hadži Kada Seferagić Meho Suada Šahinović
Rošić hadži Sejad i Zlatko Seferagić Meho i supruga Alije Subašić Šida za sebe i supruga r. Nazifa
Rošić Nafija Seferagić Meho pred dušu majke rahm. Seferagić (rođ. Rekić) Zuhre Sulejman Grošić pred dušu supruge r.Nafije Grošić
Rošić Šefik Seferagić Safet i Mevlida pred dušu r. Šašanović Fatime Sulejman Nadarević
Rošić Senada Sefić Mirsad Suljagić Ehlimana
Rošić Zuhdija i Senija Sefić Rešid i Šerifa Suljić Esad
Ružnić Osman “Braco” i Zuhra Sefić Senad i Ajša Suljić Esad
Šabanagić Hamide Sefić Vanesa Suljić Safija i rahm Zarif
Šabić (Mehmed) Šeka Šefka Krupić Šumar Senija i Hasan
Šabić (Muharema) Arif Šefka Krupić za Džanana Krupića Susak Semira i majka rahm Čizmić Zuhra
Šabić Hasiba Šekić Nurka pred dušu majke Kišmetović Hanife
Tabaković Emina Veladžić Ćerim Velić Hamida
Tabaković Ilijaz i Hadžira Veladžić Emina Velić Hamida pred dušu supruga r. Ibrahima
Tadinna Sejida pred dušu oca rah. Prošić Sulejmana (Prošić Sead) Veladžić Fadila i r. Mustafa Velić Hasan i r.Šemsa
Tahirović Emina Veladžić hadži Rašid i hadži Emina Velić Hasibe
Tahirović Zlatan i Suada Veladžić hadži Rašid pred dušu hanume hadži Emine Velić Hasibe i Velić Husein
Talić Arif i Fatima i Crnkić Meho Veladžić Hamdija pred dušu majke Rahmane Velić Hasibe pred dušu roditelja r. Husić Šerifa i Husić Emine
Talić r.Tale i r.Mine i Horozović r.Latif i r.Fate Veladžić Ibrahim i Mirheta Velić Hatidža pred dušu muža r. Šere i svoju dušu
Talić Sevda pred dušu oca r.Alagić Ibrahima Veladžić Ismet pred dušu oca rahm Sulejmana Velić Hatidže
Talić Sevda pred dušu sina r. Farke i muža r. Saliha Veladžić Jasminka Velić Hatidže pred dušu Velić Hasana i Ćerime
Tirić Ćetibe Veladžić Katka Velić Jusuf
Tirić Enes Veladžić Mine pred dušu muža r. Omerice Velić Mehmed pred dušu oca r.Velić Bećira i pred dušu majke r.Velić Fatime
Tirić Esed i Besima Veladžić Muhamed Velić r. Hasib i r. Sebila
Tirić Hasnija Veladžić Muhamed pred dušu oca rahm Hamida i majke rahm Kade Velić r. Husein i supruga Ramiza
Tirić r. Selim Veladžić Munira i muž r. Husein Velić r. Sulejman i r. Zejna
Tirić Šefik Veladžić Mustafa i Rahima Velić Rašid sa porodicom
Tirić Zekira Veladžić Nijaz i Fata Velić Šefika pred dušu supruga r. Rasima
TOP 25.maj DD Veladžić Osman i Fikreta Vikić Osman
Topčagić Emina Veladžić Salih i Esma Vojić Mehmed i Zulejha
Topčagić Emina Veladžić Zuhdija i Ramiza Vojić r. Bešir i Mevlida
Topčagić Redžo i Fate Velagić (Ibrahima) Huse Vranić Hamdija,Esma i brat Haris pred dušu sina r.Adnana
Topić Alaga Velagić Fikreta Vučkić Adem i Enisa
Topić Asim (Bracko) Velagić Sakib Vučkić Fatima
Topić Ejub i Elma Velić Asmir Zahirović Fadila za sebe i pred dušu supruga r.Zahirović Sejfe
Topić Ferida pred dušu rahm. Silić Raife Velić Derviša Zahirović Zehida
Topić Hasnija, žena Šabana Velić Fatima Zećirević hadži Omer i Zemka
Topić r.Hasnija (Maše) Velić Fatima Zenković Himzo i supruga r. Munire
Toromanović Enver Velić Fatima Zlate Delić za sebe i pred dušu supruga r. Mustafe Delića
Toromanović Ermina pred dušu r.majke Kuburić (rođ.Avdić) Namke Velić Fatima Zlojić Aziz i Mele
Tulundžić Besim pred dušu r.majke Tulundžić Šefke Velić Fatima pred dušu majke r.Sijamhodžić Nure Zukić Sabina
Uplata pred dušu r. Halima Mahmutović Velić Fatima pred dušu supruga rahm Mehmeda Zulić Fatime
Vakufac Asim i supruga Hasnija Velić Fatima pred dušu supruga rahm. Kasima Zulić Fatime i suprug Šaćir
Vakufac r. Kasim i Ferida Velić Fatime Zulić Šaban
Varcar Hamdija,supruga Emina i kćerka Enisa Velić Ferida i kćerka Humić (Velić) Senada Žunić Hasibe (žena Rame)
Veladžić (Ismet) Sumeja Velić hadži Fatima za sebe i pred dušu supruga rahmetli Velić Muhameda
Veladžić Abdulah i Amina Velić Hajra