Konkurs za upis učenika u I (prvi) razred JU Medresa „Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u školskoj 2023/2024. godini

Na osnovu odredbi člana 17. i člana 20. Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta i člana 4, stav (2), Pravilnika s kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini („Glasnik RIZ-a“, broj 1-2, januar-februar 2023), i člana 1 pravilnika o dopuni Pravilnika sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred medresa,Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini raspisuje

 

K O N K U R S

za upis učenika u I (prvi) razred medresa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u školskoj 2023/2024. godini

 

Kandidati za upis u JU Medresa ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” u školskoj 2023/2024. godini treba da ispunjavaju sljedeće uvjete:

  1. da nisu stariji od 18 godina
  2. da su sa uspjehom završili osnovno obrazovanje prema nastavnom planu i okvirnom programu za osnovnu školu
  3. da su završili završni razred osnovne škole s primjernim vladanjem

 

Prijava i upis učenika u prvi razred u školsku 2023/2024. godinu realizirat će se dostavom dokumentacije putem pošte ili lično.

Kandidati za upis u medrese neće polagati prijemni ispit.

Kandidati koji su učenici generacije u osnovnoj školi i učenici koji su ostvarili odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i primjerno vladanje u posljednja četiri razreda osnovne škole, hafizi, uz ocjenu primjerno iz vladanja u završnom razredu osnovne škole, uz priložene dokumente kojima potvrđuju svoj status, stječu pravo na upis u prvi razred medrese bez daljih uvjetovanja i njima se dodjeljuju najviše ocjene i bodovi iz takmičenja.

Uz prijavu na konkurs za upis učenika u prvi razred medrese svaki kandidat će priložiti sljedeće dokumente:

  1. svjedodžbu o završenom IX, odnosno završnom razredu osnovne škole
  2. uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII, odnosno uvjerenja o uspjehu u tri razreda koji prethode završnom razredu osnovne škole
  3. uvjerenje o rezultatima postignutim na eksternoj maturi za učenike koji su po završetku osnovne škole obavezni polagati eksternu maturu
  4. originalne i prevedene na bosanski jezik dokumente iz tačaka 1, 2 i 3, ovjerene od strane ovlaštenog sudskog prevodioca, ako je kandidat završio osnovnu školu u inozemstvu ili u Bosni i Hercegovini po nastavnom planu i programu druge države, a rješenje o nostrifikaciji će predati nakon objavljivanja rezultata upisa, najkasnije do 31. augusta tekuće godine
  5. izvod iz matične knjige rođenih
  6. druge dokumente relevantne za utvrđivanje broja bodova za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na takmičenju učenika osnovnih škola na kantonalnom/regionalnom i takmičenju na nivou muftijstva, na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini ili na državnom takmičenju u Bosni i Hercegovini i nivou Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i na međunarodnom takmičenju učenika osnovnih škola

Rok za prijavu i upis kandidata u Medresu ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” je od 01. do 24. juna 2023. godine.

JU Medresu ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” će objaviti rezultate upisa na svojoj web-stranici najkasnije tri dana nakon isteka roka za aplikaciju za prijem učenika.

Dodatne informacije u vezi sa prijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti na: