Doc. dr. hfz. Abdul-Aziz Drkić gost predavač na tribini „Islam u vremenu“

U sklopu serijala tribina pod nazivom „Islam u vremenu“, u amfiteatru Medrese „Reis Džemaludin-ef. Čaušević u četvrtak 16. novembra održana je druga po redu tribina u ovoj sezoni na kojoj je gost predavač bio profesor kiraeta na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, doc. dr. Abdulaziz Drkić. On je govorio na temu: Nenadmašni stil Kur'ana – fenomen kiraeta. U sklopu tribine održana je i promocija knjige predavača „Iz kur'anskoga beskraja“ a promotor ovog djela je bio dr. hfz. Rifet Šahinović.

Dod dr. hfz. Drkić je u svom izlaganju govorio o posebnosti kur'anskoga teksta koja se ogleda u mogućnostima različitih načina čitanja određenih riječi iz Kur'ana u zavisnosti od različitih kiraeta te kako takva različita čitanja nude šira i sveobuhvatnija značenja kur'anskih riječi čime se potvrđuje nadnaravnost Kur'ana. Provodeći prisutne kroz različite kur'anske primjere i njihove načine čitanja, dr. hfz. Drkić je objasnio kako kiraeti i tedžvid utiču na akcentiranje pojedinih kur'anskih riječi a samim tim i njihovih primarnih značenja.

Nakon izlaganja dr. hfz. Drkića, u svojstvu promotora djela „Iz kur'anskoga beskraja“ prisutnima se obratio dr. hfz. Rifet Šahinović. U svom izlaganju dr. hfz. Šahinović je ukazao na specifičnost i originalnost spomenutog djela u razvoju kiraetske nauke u Bosni i Hercegovini osvrćući se na ogroman trud koji je bilo potrebno uložiti da do njegovog izdavanja dođe. Dr. hfz. Šahinović se u svom izlaganju također osvrnuo na historijske etape objavljivanja i zapisivanja Kur'ana i značaja kiraeta u tumačenju Kur'ana ali i pitanja hifza i recitiranja Kur'ana ukazajući na specifičnost kur'anskog teksta sa aspekta žive riječi koja je Poslaniku, a.s., preko meleka Džibrila došla glasovnim putem od Uzvišenog Allaha.