Konkurs

Na osnovu člana 116. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 17/12, 12/19), člana 5. Pravilnika o radu, pismene saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br: 10-34-12492-2/2023 od 21.02.2022. god., za raspisivanje konkursa, JU Medresa ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” raspisuje

K O N K U R S
za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno radno vrijeme za školsku 2022/2023. godinu:

r.br. 1.

Radno mjesto: informatika

broj izvršilaca: 1
broj sati: 8
Vrijeme angažiranja: do kraja školske 2022/2023. godine.

OPĆI UVJETI ZA IZBOR NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA:
– da je državljanin BiH,
– da je stariji od 18 godina,
– da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenim za to radno mjesto,
– da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH,
– da nije obuhvaćen odredbom člana 9 stav (1) Ustava BiH,
– da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica,
– da ima odgovarajući stepen stručne spreme.
POSEBNI UVJETI:
– pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik/ca živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima.
– za radno mjesto profesora informatike kandidat treba imati završeno visoko obrazovanje (VII stepen) ili bachelor/bakalaureat 240 ECTS.

UZ PRIJAVU KANDIDATI/KANDIDATKINJE SU DUŽNI PRILOŽITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA:
1. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kraćom biografijom, kontakt podacima kandidata,tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs,
2. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju; ovjerena kopija,
3. izvod iz matične knjige rođenih,original ili ovjerena kopija,
4. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
5. druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđene Zakonom, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,
6. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva užeg člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca, ratnog vojnog invalida, člana porodice ratnog vojnog invalida, civilne žrtve rata i člana porodice civilnih žrtava rata.

Izbor i prijem kandidata prijavljenih na javni oglas izvršit će se na osnovu Pravilnika za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Unsko-sanskog kantona br: 10-02-9525-1/2021 od 13.09.2021,u daljem tekstu: ,,Pravilnik”.

 

Prioritet u zapošljavanju:

Upražnjena radna mjesta u školama prvo se popunjavaju sa jedinstvene rang – liste uposlenika za čijim je radom potpuno ili djelomično prestala potreba u odnosu na ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji su zaključili na osnovu javnog konkursa, koji se vodi u Ministarstvu obrazovanja.
Ukoliko u školi postoji upražnjeno radno mjesto, škola je obavezna prvo preuzeti lice sa spiska zaposlenika za čijim je radom potpuno ili djelomično prestala potreba a koje ispunjava uslove za to radno mjesto a u skladu sa Pravilnikom o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika iz jedne škole u drugu.

Postupak izbora kandidata:

Postupak izbora kandidata po javnom konkursu izvršit će se prema odredbama Pravilnika.
Komisija za izbor nastavnika i stručnih saradnika obavit će postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa. O terminu postupka izbora kandidata kandidati će biti usmeno obaviješteni putem telefona, a lista kandidata se objavljuje i na oglasnoj table škole. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu prijave se neće razmatrati.
Kandidati koji se nisu kvalifikovali u daljnju proceduru će biti obaviješteni pismenim putem sa poukom o pravnom lijeku od strane škole.
Javni oglas ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci.
Izabrani kandidati dužni su prije stupanja na posao dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova po mjestu rođenja osobe.

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti preporučenom pošta u zatvorenoj koverti sa naznakom ”ne otvaraj – prijava na javni konkurs” na adresu škole:

Adresa škole: Šepići bb, 77220 Cazin
JU Medresa Reis ”Džemaludin-ef. Čaušević‘‘

Direktor škole:
_____________________
Zuhdija Handanović, prof.