Konkurs

Na osnovu člana 116. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 17/12, 12/19), člana 5. Pravilnika o radu, pismene saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK-a br: 10-34-10386-2/23 od 11.10.2023. god., za raspisivanje konkursa, odluke Školskog odbora, JU Medresa ”Reis Džemaludin-ef. Čaušević” raspisuje  

 

K O N K U R S 

za popunu upražnjenog radnog mjesta na određeno radno vrijeme, za školsku 2023/2024. godinu. 

 

 

r.br   

Radno mjesto 

 

broj izvršilaca 

 

broj sati 

 

Vrijeme angažiranja 

1.  Profesor arapskog jezika  1  15 časova  Na određeno radno vrijeme, a najduže do kraja školske 2023/2024. godine. 

 

OPĆI UVJETI ZA IZBOR NA UPRAŽNJENA RADNA MJESTA: 

 • da je državljanin BiH, 
 • da je stariji od 18 godina, 
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova utvrđenim za to radno mjesto, 
 • da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, 
 • da nije obuhvaćen odredbom člana 9 stav (1) Ustava BiH, 
 • da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica, 
 • da ima odgovarajući stepen stručne spreme. 

 

 

 

POSEBNI UVJETI: 

 • pored zakonom predviđenih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilima Medrese kojima se zahtjeva da zaposlenik/ca živi u skladu sa temeljnim islamskim vrijednostima. 
 • za  radno  mjesto profesora arapskog jezika kandidat/kandidatkinja  treba imati: 
 •  završeno visoko obrazovanje sa završenim najmanje VII stepenom stručne spreme visokog obrazovanja u trajanju od najmanje četiri studijske godine i akademskom titulom i stručnim zvanjem profesor arapskog jezika i književnosti, 
 • završen drugi ciklus studija s najmanje 300 ECTS bodova i akademskom titulom i stručnim zvanjem magistar/master arapskog jezika i književnosti,   
 • lektor s arapskog govornog područja s odgovarajućom akademskom spremom i zvanjem.  

 

UZ PRIJAVU KANDIDATI/KANDIDATKINJE SU DUŽNI PRILOŽITI DOKAZE O ISPUNJAVANJU PROPISANIH UVJETA: 

 1. svojeručno potpisana pisana prijava na konkurs sa kraćom biografijom, kontakt podacima kandidata,tačnom naznakom na koju poziciju konkuriše i tačno navedenom dokumentacijom koja se prilaže uz prijavu na konkurs, 
 1. diploma/svjedodžba o stečenoj stručnoj spremi ili akademskom zvanju; ovjerena kopija, 
 1. izvod iz matične knjige rođenih,original ili ovjerena kopija, 
 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), 
 1. druge dokaze o ispunjavanju uslova za to radno mjesto utvrđene Zakonom, Nastavnim planom i programom, Pedagoškim standardima i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, 
 1. rješenje/uvjerenje nadležnog kantonalnog/općinskog organa o priznavanju svojstva užeg člana porodice šehida/poginulog branioca, člana porodice nestalog i umrlog branioca, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, člana porodice poginulog, umrlog i nestalog dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, ratnog vojnog zarobljenika i demobilisanog branioca, ratnog vojnog invalida, člana porodice ratnog vojnog invalida, civilne žrtve rata i člana porodice civilnih žrtava rata.  

 

Izbor i prijem kandidata prijavljenih na javni oglas izvršit će se na osnovu Pravilnika za prijem u radni odnos u osnovnim i srednjim školama Unsko-sanskog kantona br: 10-02-9525-1/2021 od 13.09.2021,u daljem tekstu: ,,Pravilnik”.  

 

Prioritet u zapošljavanju: 

 

Upražnjena radna mjesta u školama prvo se popunjavaju sa jedinstvene rang – liste uposlenika za čijim je radom potpuno ili djelomično prestala potreba u odnosu na ugovor o radu na neodređeno vrijeme koji su zaključili na osnovu javnog konkursa, koji se vodi u Ministarstvu obrazovanja. 

Ukoliko u školi postoji upražnjeno radno mjesto, škola je obavezna prvo preuzeti lice sa spiska zaposlenika za čijim je radom potpuno ili djelomično prestala potreba a koje ispunjava uslove za to radno mjesto a u skladu sa Pravilnikom o definiranju kriterija za proglašavanje uposlenika za čijim je radom djelomično ili potpuno prestala potreba, te uvjeti preuzimanja uposlenika iz jedne škole u drugu. 

 

Postupak izbora kandidata: 

 

Postupak izbora kandidata po javnom konkursu izvršit će se prema odredbama Pravilnika. 

Komisija za izbor nastavnika i stručnih saradnika obavit će postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uvjete konkursa. O terminu postupka izbora kandidata kandidati  će biti usmeno obaviješteni putem telefona, a lista kandidata se objavljuje i na oglasnoj table škole. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu prijave se neće razmatrati. 

Kandidati koji se nisu kvalifikovali u daljnju proceduru će biti obaviješteni pismenim putem sa poukom o pravnom lijeku od strane škole.  

Javni oglas ostaje otvoren sedam dana od dana objavljivanja. 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. 

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove koje ne može biti starije od 6 mjeseci. 

Izabrani kandidat dužan je prije stupanja na posao dostaviti uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova po mjestu rođenja osobe.  

 

Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenju uvjeta dostaviti preporučenom pošta u zatvorenoj koverti sa naznakom ”ne otvaraj – prijava na javni konkurs” na adresu škole: 

 

Adresa škole: Šepići bb, 77220 Cazin 

JU Medresa ReisDžemaludinef. Čaušević‘‘ 

 

 

Direktor škole: 

_____________________ 

Zuhdija Handanović, prof.